Обяви
Полезна информация
Обяви
04 декември 2019 | 17:49
УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9, считано от 19 деке...

26 ноември 2019 | 10:34
Обявление за отчуждаване на имоти а изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“ на територията на област ...

05 ноември 2019 | 17:14
Обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за ЕО относно Общ устройствен план на община Балчик

25 септември 2019 | 09:32
Покана до екологични организации за участие в ТРГ за разработване на новата оперативна програма за подкре...

Виж всички
Полезна информация
16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
05 декември 2019 | 09:56
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за...

19 ноември 2019 | 17:27
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обек...

14 ноември 2019 | 14:00
Проект на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

05 ноември 2019 | 17:09
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Зак...

Виж всички
Нормативни актове
04 декември 2019 | 18:18
Образец на заявление по чл. 140а, ал. 1 и 9 от ЗУТ

28 ноември 2019 | 14:39
Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранцио...

01 ноември 2019 | 17:41
Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралн...

10 септември 2019 | 17:24
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Виж всички