Обяви
Полезна информация
Обяви
05 септември 2019 | 12:38
Обявление за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за изграждане на „Автомагистрала...

22 август 2019 | 12:39
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в тематич...

20 август 2019 | 11:52
процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане ...

20 август 2019 | 11:51
Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане ...

Виж всички
Полезна информация
19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
12 септември 2019 | 14:37
Проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на с...

09 септември 2019 | 14:23
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата ...

28 август 2019 | 13:59
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет ...

16 август 2019 | 16:43
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в ...

Виж всички
Нормативни актове
21 юни 2019 | 10:35
Закон за устройство на територията

23 май 2019 | 14:07
Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон (обн., ДВ, бр....

26 февруари 2019 | 18:00
ЗАКОН за управление на етажната собственост

26 февруари 2019 | 16:07
Становища на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събр...

Виж всички