Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"

Начална дата: 15 ноември 2018
Крайна дата: 26 ноември 2018 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

1. Подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки с възложител Министерството на регионалното развитие и благоустройството с цел законосъобразното прилагане на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки;

2. Подпомага работата на началника на одел "Палниране и провеждане на обществени поръчки" във връзка с дейността на дирекцията;

3. Осъществява външна и вътрешна кореспонденция във връзка с дейността на отдел "Палниране и провеждане на обществени поръчки";

4. Следи за издаването на методически указания от Агенцията за обществени поръчки и тяхното адаптиране в работата на дирекцията.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 2 година/години

Ранг/Специфично наименование: IV младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в областта на обществените поръчки.

Предпочитана професионална област: от професионално направление "Право";

Образователно-квалификационна степен за специалността "Право" - магистър;
Допълнителна квалификация/ обучение:
Компютърни умения: Microsoft Word, Microsoft Excel, работа с Интернет, правно-информационни системи и редактор на форми;
Познаване нормативната уредба в областта на обществените поръчки.Минимален размер на основната заплата: 510 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   26 ноември 2018 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

 

  • Одобрени кандидати
1. Явор Стефанов Йовчев

Допуснатият кандидат трябва да се яви на 13.12.2018 г. в 13.00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, етаж 1, зала „Пресцентър - Б“.
Кандидата ще получи информация относно резултатите от проведения тест в 14.00 часа на 13.12.2018 г., в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, зала „Пресцентър - С“, непосредствено след което, при успешно преминаване на теста, ще бъде проведено интервю.
Информация за провеждане на интервюто ще се получи при получаване на резултатите от теста.

Информационни източници, които могат да се използват за подготовка за конкурса:
1. Закон за обществените поръчки;
2. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;
3. Административнопроцесуален кодекс;
4. Граждански процесуален кодекс;
5. Закон за държавния служител.
  • Неодобрени кандидати
Димитър Тодоров Ангелов - представените документи не отговарят на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Автобиография.
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител