Конкурс за длъжността Старши експерт в Сектор Стратегическо планиране и програмиране, Отдел Стратегическо планиране и договаряне, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Начална дата: 03 декември 2018
Крайна дата: 13 декември 2018 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

1. Подпомага дейностите по стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие и политиката за градско развитие, в координация с регионалните отдели на ГД СППРР, съгласно изискванията на националното и европейско законодателство;

2. Участва в секретариата на работни групи за разработване на програми и планове за регионално развитие и подпомага тяхната работа;

3. Осъществява координация с другите отдели на Управляващия орган и управляващите органи на другите оперативни програми;

4. Изготвя аналитични, стратегически и други текстови материали, свързани със съдържанието и обхвата на плановите и програмни документи за регионално развитие. Разработва проекти, технически спецификации и обществени поръчки във връзка с работата на сектора.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 2 година/години

Ранг/Специфично наименование: IV младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в областта на правото.

Предпочитана професионална област: социални, стопански и правни науки.

Образователно-квалификационна степен за специалността "Право" - магистър.

Познания в събирането и обработването на данни;
Компютърни умения: Windows, MS Office; работа с Интернет и др.;
Добро владеене на английски език.Минимален размер на основната заплата: 510 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административни услуги
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405542
Краен срок за подаване на документи:
   13 декември 2018 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. 

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

 

  • Одобрени кандидати
1. Деница Георгиева Иванова
2. Деница Благоева Маринова
3. Боян Стоичков Димитров
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 03.01.2019 г. /четвъртък/ в 10,00 часа за решаване на тест в зала „Пресцентър С“, ет. 1, сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.
Резултатите от теста ще бъдат обявени на 03.01.2019 г. /четвъртък/ до 11,00 часа.
Интервюто при успешно издържан тест от кандидатите ще се проведе на 03.01.2019 г. /четвъртък/ с начален час 11,00 часа в зала „Пресцентър С“, ет. 1, сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Забележка: Конкурсната комисия взе решение в списъка на допуснатите кандидати да се посочат основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста и интервюто, а именно:
1. Закон за регионалното развитие: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135589285
2. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135598273
3. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136715858
4. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 година: http://www.mrrb.government.bg/bg/nacionalna-koncepciya-za-prostranstveno-razvitie-za-perioda-2013-2025-godina/
5. Закон за държавния служител: http://www.nssi.bg/images/bg/legislation/laws/ZDSl.pdf
6. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020: http://www.bgregio.eu/media/news/2018/Programme_2014BG16RFOP001_5_2_bg_05.12.2018.pdf
7. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006;
8. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
9. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1059/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 май 2003 година за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS);
10. Ръководство за държавите членки относно интегрираното устойчиво градско развитие (член 7 от Регламента за EФРР). .


  • Неодобрени кандидати
Борислав Детелинов Стаменов – на основание чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемането на длъжността – минимум 2 години в областта на правото или ІV младши ранг.
  • Документи и образци за кандидатстване (7)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Автобиография.
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Списък с допуснати и недопуснати до конкурс кандидати