Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Контрол и мониторинг, Дирекция "Жилищна политика"

Начална дата: 11 декември 2018
Крайна дата: 21 декември 2018 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага началника на отдела при изпълнение на функциите му, свързани с изпълнението на проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България. 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в областта на професионални направления "Архитектура, строителство и геодезия", "Общо инженерство".

1.Предпочитана професионална област:

- от професионални направления: архитектура, строителство и геодезия, общо инженерство;

- специалности: „Архитектура“, „Строителство на сгради и съоражения“, „Водоснабдяване и канализация“, „Отопление, вентилация и климатизация“, „Електрозахранване“.

2.Познания в областта на строителството;

3.Познания относно нормативни актове, действащи в съответния инфраструктурен сектор, в строителството;

4.Познаване изискванията на националното и европейско законодателство във връзка с изпълнението на оперативна програма „Регионално развитие“;

5.Компютърна грамотност;

6.Чужд език, за предпочитане английски;

7.Ползване на графичен софтуер.

 Минимален размер на основната заплата: 510 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   21 декември 2018 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. 

 

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.     

 

  • Одобрени кандидати
1. Гергана Иванова
2. Дима Лекова
3. Весела Цанова-Каменова
4. Иво Димов
5. Юлия Генинска
6. Снежана Андреева
7. Антоанета Кьосева
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 08.01.2019 г. /вторник/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - C“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.

Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 08.01.2019 г. в 11:30 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър - C“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.
Информационни източници, които могат да се използват за подготовка за конкурса:
• Закон за държавния служител;
• Закон за управление на етажната собственост;
• Устройствен правилник на МРРБ;
• Закон за устройство на територията;
• Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради;
• Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
• Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;
• Наредба № 7 от 2004 г. за енергийната ефективност на сгради (загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.).
  • Неодобрени кандидати
Няма.
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Автобиография.
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител