Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Хармонизация на техническата нормативна уредба", Дирекция "Технически правила и норми"

Начална дата: 13 декември 2018
Крайна дата: 27 декември 2018 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Участва в дейностите по планиране, изработване и актуализиране на нормативни актове по отношение на изискванията към строежите, определени с чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията, в съответствие с новите изисквания на техническите спецификации (европейски стандарти и документи) и при координиране на експериментални и научни изследвания за определяне на национални параметри за прилагане на европейските технически спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) №305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в следните области на дейност: проектиране на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура; разработване (изменение и допълнение) на нормативни актове и документи в областта на националното техническо законодателство за проектиране на сгради и съоръжения, в това число за безопасност при експлоатация и сигурност на строежите, защита от шум и устойчиво строителство;

Предпочитана специалност: 

от професионално направление „Архитектура, строителство, геодезия“; специалности: „Транспортно строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Конструктивно инженерство“, „Изследване и проектиране на строителни конструкции“ или еквивалентни; 

Допълнителна квалификация/обучение:  Европейско техническо законодателство в областта на проектирането и изпълнението на сгради и съоръжения и в областта на строителните продукти.

 Минимален размер на основната заплата: 510 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Практически изпит


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405542
Краен срок за подаване на документи:
   27 декември 2018 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

  • Одобрени кандидати
1.Гергана Иванова
2.Снежана Андреева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 15.01.2019 г. /вторник/ в 10,00 часа за практически изпит в зала „Пресцентър С“, ет. 1, сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.
Резултатите от практическия изпит ще бъдат обявени на 15.01.2019 г. /вторник/ до 12,00 часа.
Интервюто при успешно издържан практически изпит от кандидатите ще се проведе на 15.01.2019 г. /вторник/ с начален час 12,00 часа в зала „Пресцентър С“, ет. 1, сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати.
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Автобиография.
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител