Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Стратегическо управление", Дирекция "Водоснабдяване и канализация"

Начална дата: 18 декември 2018
Крайна дата: 28 декември 2018 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Участва в изпълнението на основните функции и специфичните дейности на отдела, свързани с изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на обекти за водоснабдяване и канализация, финансирани от държавния бюджет, фондовете на Европейския съюз и международни финансови институции. Пряко подпомага работата на началника на отдел „ВиК инфраструктура“ в изпълнение целите на дирекцията в рамките на професионалната си компетентност.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в областта на ВиК отрасъла или по някоя от следните специалности: „Водоснабдяване и канализация“, „Хидротехническо строителство“, „Хидромелиоративно строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“;

Предпочитана област на висшето образование: от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;

Компютърна грамотност (MS Office и други).

 Минимален размер на основната заплата: 510 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   28 декември 2018 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.           

 Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

  • Одобрени кандидати
1.Юлия Миткова Генинска
2.Весела Трифонова Станчева
3.Даринка Димитрова Йорданова
4.Гергана Иванова Иванова
5.Гергана Генкова Маринова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 17.01.2019 г. в 09.30 часа за решаване на тест в Пресцентър, зала „С“ на 1 етаж в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 17.01.2019 г. до 11.00 на информационното табло в сградата на МРРБ на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 17.01.2019 г. от 11.15 часа в Пресцентър, зала „С“ на 1 етаж в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, съобразно график, който ще бъде посочен едновременно с резултатите от теста.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати.
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Автобиография.
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител