Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Развитие на водоснабдяването и канализацията", Дирекция "Водоснабдяване и канализация"

Начална дата: 08 януари 2019
Крайна дата: 18 януари 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Участва в изпълнението на основните функции и специфичните дейности на отдела, свързани с планиране, реформиране и финансиране на сектор ВиК от държавния бюджет, Европейския съюз и международни финансови институции.

Пряко подпомага работата на началника на отдел „Развитие на водоснабдяването и канализацията“ и директора на дирекцията в изпълнение целите на дирекцията в рамките на професионалната си компетентност.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в областта на проектирането и/или строителство и/или управление и/или експлоатация на ВиК системи.

Предпочитана специалност от висшето образование: от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ – специалност „Водоснабдяване и канализация“, „Хидротехническо строителство“, Хидромелиоративно строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“ или друга еквивалентна специалност;

Компютърна грамотност (MS Office).

 Минимален размер на основната заплата: 560 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   18 януари 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. 

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

 

  • Одобрени кандидати
С П И С Ъ К
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „главен експерт“ в отдел „Развитие на водоснабдяването и канализацията“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“ -
1 щатна бройка при Министерството на регионалното развитие и благоустройството

а) Допуска до участие в конкурс следните кандидати:
1. Юлия Миткова Генинска
2. Даринка Димитрова Йорданова
3. Веселин Христов Карасинкеров
4. Десислава Стоянова Войводова
5. Славина Петрова Чапкънова
6. Димитър Стефанов Манолов

б) Недопуснати кандидати – НЯМА
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 07.02.2019 г. в 10.00 часа за решаване на тест в Пресцентър, зала „С“ на 1 етаж в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 07.02.2019 г. до 11.30 часа на интернет страницата на МРРБ, както и на информационното табло в сградата на МРРБ на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 07.02.2019 г. от 12.00 часа в Пресцентър, зала „С“ на 1 етаж в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, съобразно график, който ще бъде посочен едновременно с резултатите от теста.

ПОДПИС НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА: Иванка Виденова

25.01.2019 г.
  • Документи и образци за кандидатстване (7)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Автобиография.
    Списък с одобрени и неодобрени кандидати