Подбор

Начална дата: 17 януари 2019
Крайна дата: 28 януари 2019 | 17:00 ч.

МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОБЯВЯВА

подбор за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“  в  отдел „Североизточен район”,  Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”

 

1. Предварителна информация:

Място за изпълнение на длъжността - гр. Варна.

Изпълняващият длъжността подпомага дейността на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) и осигурява изпълнението на задачите, свързани с наблюдението на изпълнението на ОПРР, съгласно изискванията на европейското законодателство за структурните фондове.

Извършва проверка на място по отношение качеството и количеството на действително извършените дейности и доставените стоки и услуги на одобрените за финансиране проекти.

2. Минимални и допълнителни изисквания към кандидатите за длъжността „главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми”:

 • Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • висше образование, образователно-квалификационна степен: „бакалавър“;
 • професионална област: архитектура, пространствено планиране /ПГС/, инженерство;
 • професионален опит: минимум 3 години в посочените професионални области.
 • Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
  - владеене  на английски език;     
  - компютърна грамотност;

 Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор за срок до приключване на  Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ 2014 – 2020 г.  или до изчерпване на средствата по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на  ОПРР 2014-2020 г.,  но не по-късно от 31.12.2023 г.

3. Ред за провеждане на подбора

3.1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • писмено заявление за участие /по образец – Приложение 1;
 • автобиография;
 • декларация по образец – Приложение № 2 ;
 • декларация по чл.107а от Кодекса на труда /по образец – Приложение № 3;
 • копие от документи за придобитата образователна степен /диплома/, допълнителни квалификации;
 • декларация относно обработването на личните данни на кандидата – Приложение 4;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Документите се подават лично, чрез пълномощник или по куриер /валидна е датата на получаване в МРРБ/ на следния адрес:  Център за административно обслужване на МРРБ, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19,  в срок от 10 /десет/ дни след публикуването на обявата на интернет-страницата на министерството www.mrrb.bg.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на главния секретар на Министерството на  регионалното развитие и благоустройството.

3.2. Подборът протича в два етапа:

 • проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;
 • интервю.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват минималните изисквания за заемане на длъжността.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на МРРБ в седемдневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от определената със заповед комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията подготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в десетдневен срок от провеждането на интервюто.

4. Основна месечна заплата:

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от работодателя, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, в границите от  620 до 2500 лв.

 • Одобрени кандидати
Боян Димитров
Място и дата на провеждане на интервю:
Допуснатият кандидат трябва да се яви на интервю на 14.02.2019 г., от 09.30 часа, в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър С“.
При явяване на интервю кандидатите се легитимират с лична карта.
Основни документи за подготовка за интервюто:
- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006;
- Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
- Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
- Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007 - 2013 г.
- Закон за устройство на територията от 26 юли 2013 г.
 • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати
 • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Приложение № 1 Заявление
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4
    РЕЗУЛТАТИ от проведено на 14.02.2019 г. ИНТЕРВЮ