Конкурс за длъжността Юрисконсулт в Отдел "Нормативни актове", Дирекция "Правна"

Начална дата: 25 януари 2019
Крайна дата: 04 февруари 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Оказва правна помощ за законосъобразно изпълнение на функциите на МРРБ и дава мнения, съвети и справки по правни въпроси в рамките на определените от ръководителя компетенции.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

Минимален професионален опит: 0 година/години

Ранг/Специфично наименование: V младши

Допълнителни умения и квалификации:

Предпочитана професионална област: от професионално направление „Право“ (с юридическа правоспособност);
Допълнителна квалификация/ обучение:
Притежаване на сертификати и/ или дипломи, удостоверяващи допълнителна квалификация и/ или ниво на обучение;
Добра компютърна грамотност: работа с текстообработващи програми, работа с правно-информационни системи;
По възможност владеене на чужд език, говорим в ЕС.Минимален размер на основната заплата: 590 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Практически изпит


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405542
Краен срок за подаване на документи:
   04 февруари 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

  • Одобрени кандидати
1. Стефани Моллова
2. Бистра Павлова
3. Иван Момчилов
4. Пеньо Пенев
5. Мина Янева
6. Нина Цветкова
7. Димитър Маджаров
8. Силвия Свиленова
9. Ивайло Иванов
10. Бисер Терков
11. Радослав Митев
12. Димитър Ангелов
13. Илиян Ярмин
14. Симеон Петров
15. Ива Димитрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 20.02.2019 г. /сряда/ в 10:00 часа за провеждане на практически изпит в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 3, зала „Колегиум“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от практическия изпит кандидатите ще получат лично на 20.02.2019 г. /сряда/ в 14:00 часа в сградата на МРРБ, в зала „Колегиум“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите практическия изпит кандидати.
Забележка: Конкурсната комисия взе решение в списъка на допуснатите и недопуснати кандидати да се посочат основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса, а именно:

• АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
• ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
• ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
• ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
• ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
• ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
• ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
• ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
• ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
• ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА
• ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
• УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Комисията взе решение по време на практическия изпит кандидатите да не ползват нормативните актове.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобит ранг (ако има такива): трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина ако кандидатът има професионален опит;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Автобиография.