Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Търговски дружества, Дирекция "Търговски дружества и концесии"

Начална дата: 27 март 2019
Крайна дата: 08 април 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността участва при изпълнение на задачите, свързани с подпомагане на министъра при изпълнение на правата и задълженията му като представител на държавата – собственик в търговските дружества с над 50 на сто държавно участие от системата на МРРБ, като изготвя документите, касаещи управлението на държавното участие в тези дружества, съгласно правомощията на принципала, произтичащи от Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.   

Подпомага дейността, свързана с осъществяването на концесионната политика и дейностите по предоставяне концесии за строителство върху имоти – държавна собственост, водоснабдителни и канализационни системи, концесии за услуги и/или строителство и на други обекти от обществен интерес – обекти на концесии, предвидени със закон.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изисква се професионален опит, придобит при упражняване на професия в професионално направление "Икономика" или "Право".

Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието:  специалност  от професионално направление „Икономика“ или „Право“;  

 Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа:  Търговския закон, Закона за счетоводството, Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Закона за концесиите и други действащи нормативни актове и вътрешноведомствени разпоредби;

Компютърна грамотност: отлични компютърни умения, работа с операционна система  Windows – Word и Excel, ползване на интернет.         

 Минимален размер на основната заплата: 660 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   08 април 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

- официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. 

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура; 

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

  • Одобрени кандидати
I. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Теодора Спасова
2. Мария Караджова
3. Красимира Пеева
4. Наталия Ангелова-Гелева
5. Мария Истилиянова-Крумова
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 23.04.2019 г. в 09.30 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството -гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, етаж 1, зала „Пресцентър - C“.
Кандидатите се легитимират с лична карта.
Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 11.30 часа на 23.04.2019 г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, зала „Пресцентър - C“, непосредствено след което с успешно преминалите теста кандидати ще бъде проведено интервю.
.
Комисията реши при подготовка за конкурса да се ползват следните информационни източници:
Закон за администрацията
Търговски закон
Закон за водите
Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите
Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите
Закон за държавната финансова инспекция
Закон за вътрешния одит в публичния сектор
Устройствен правилник на МРРБ
Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Закон за държавния служител

  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Автобиография.