Конкурс за длъжността Директор на дирекция в Дирекция "Търговски дружества и концесии"

Начална дата: 09 април 2019
Крайна дата: 19 април 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при разработването и провеждането на политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ по управлението на държавното участие в търговските дружества /ТД/ с над 50 на сто държавно участие, както и по отношение на подготовката на актовете и документите по упражняване от министъра на правата на собственост на държавата в ТД.

Координира дейността на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество /ОСТС/ и организира участието на представители на МРРБ и на социалните партньори в него.

Обосновава, разработва и провежда концесионната политика н министерството във връзка с правомощията на министъра по Закона за концесиите относно предоставяне на концесии за строителство върху имоти – държавна собственост, водоснабдителни и канализационни системи, концесии за услуги и/или строителство и на други обекти от обществен интерес – обекти на концесии, предвидени със закон.

Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

Минимален професионален опит: 7 година/години

Ранг/Специфично наименование: V старши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в областта на икономиката или правото.

Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието: от професионална област: „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“ или „Право“.

 Минимален размер на основната заплата: 1000 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Концепция за стратегическо управление
front.careers.show.wayOfConduct.additionalInfo

 

 

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405250
Краен срок за подаване на документи:
   19 април 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. 

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

  • Одобрени кандидати
1. Мариян Иванов Бухов;
2. Весела Начева Начева-Кръстева

Допуснатите кандидати трябва да представи в срок до 08.05.2019 г. включително на хартиен и електронен носител разработената концепция на тема: „Възлагане на концесии за изграждане на републикански пътища и пътни съоръжения - държавна собственост“ в Центъра за административно обслужване на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Изисквания към концепцията:
1.Изисквания към съдържанието:
•Познаване естеството на нормативната уредба, регламентираща обществените отношения при концесиониране;
•Концепцията следва да представя визията на кандидата за приложимостта на концесиите при реализация на пътни обекти и съоръжения – държавна собственост;
•Стратегическото планиране в областта на концесиите;
•Предложения за конкретна посока, в която кандидатът смята, че трябва да се развива концесионирането на пътни обекти и съоръжения – държавна собственост;
•Управленска стратегия;
•Структурата на концепцията да отговаря на зададената тема.
2. Изисквания към структурата и оформлението:
•Умение за организиране и структуриране на информацията;
•Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст;
•Достъпност и точност на изложението;
•Ясен и точен език в съответствие с книжовно езиковите норми на съвременния български език.
•Обем на разработената концепция – не повече от 10 страници.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати.
  • Документи и образци за кандидатстване (7)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Автобиография;
    Списък допуснати и недопуснати до защита на концепция