Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел Североизточен район, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Начална дата: 22 април 2019
Крайна дата: 03 май 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага изпълнението на задачите, свързани с наблюдението на изпълнението на програмите на регионално ниво, съгласно изискванията на европейското законодателство за Структурните фондове;
Подпомага дейностите по мониторинг на проектите, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в съответствие с одобрените процедури;
Въвежда и актуализира оперативна информация чрез Информационната система за управление и наблюдение – ИСУН и ИСУН 2020;
Участва в осъществяването на контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключените договори с изпълнители, провеждани от бенефициентите на Оперативната програма;
Извършва проверки относно дейностите по отделните проекти, доставените стоки и услуги и направените от бенефициента разходи.

Изискана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър

Минимален професионален опит: 0 година/години

Ранг/Специфично наименование: V младши

Допълнителни умения и квалификации:

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от следните професионални области: социални, стопански, правни, технически, природни и други науки;

Допълнителна квалификация/обучение:

- Добро ниво на английски език;

- Компютърна грамотност.

 Минимален размер на основната заплата: 590 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   03 май 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.       

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

  • Одобрени кандидати
1. Бояна Петрова Пенчева;
2. Виктор Христосков Лютов;
3. Катя Стоянова Белелиева-Янкова;
4. Кольо Христов Колев;
5. Радослава Емилова Ташева;
6. Силвия Василева Свиленова.
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 28.05.2019 г. /вторник/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в град София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - C“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 28.05.2019 г. /вторник/ в 11:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в зала „Пресцентър - C“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.

Забележка: Мястото на работа за длъжността е в град Варна.
Информационни източници, които могат да се използват за подготовка за конкурса:
1. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
2. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
3. Закон за държавния служител;
4. Закон за устройство на територията;
5. Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.;
6. Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.;
7. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.;
8. Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.;
9. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
10. Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., публикувани на интернет страницата на програмата http://www.bgregio.eu/
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобит ранг (ако има такива): трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина ? ако кандидатът има професионален опит;
    Автобиография;