Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Методология и контрол", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Начална дата: 29 май 2019
Крайна дата: 10 юни 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

1. Изготвяне на анализи, доклади, отчети и обработка на документи във връзка с гражданската регистрация, предоставяне на данни от регистрите на национално ниво, методическа експертна помощ по функционирането на ЕСГРАОН;

2. Следи промените в законодателството, свързано с гражданската регистрация и административното обслужване на населението;

3. Предлага идеи за развитието и усъвършенстването на законодателството в областта на гражданската регистрация и административното обслужване на населението на базата на направени изводи и обобщения;

4. Предоставя лични данни относно гражданската регистрация на физическите лица, съгласно нормативните изисквания и изготвя писмени мотивирани откази при липса на законово основание;

5. Систематизира информацията, свързана с текущата експлоатация на поддържаните електронни регистри за съответствие с изискванията на Закона за гражданската регистрация и свързаните с него подзаконови актове и прави предложение за нейното усъвършенстване;

6. Следи за своевременното актуализиране на данните на физическите лица, за които са установени неточности или непълноти в Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние и регистъра на населението.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 2 година/години

Ранг/Специфично наименование: IV младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в областта на социалните, стопанските, правните, техническите и други науки.

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от областта на социалните, стопанските, правните, техническите и други науки.

Компютърна грамотност – Windows, MS Office, Internet.

 

 Минимален размер на основната заплата: 610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване.
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   10 юни 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.   

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

    

                                                        

 

  • Одобрени кандидати
1. Анита Тодорова-Арсова;
2. Иво Митов;
3. Мая Михайлова;
4. Саша Пенева;
5. Тони Николов.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.06.2019 г. /вторник/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в град София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - А“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 25.06.2019 г. /вторник/ в 11:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, зала „Пресцентър - А“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.

Информационни източници, които могат да се използват за подготовка за конкурса:
1. Закон за гражданската регистрация;
2. Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;
3. Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
4. Закон за защита на личните данни;
5. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО;
6. Закон за българското гражданство;
7. Закон за българските лични документи;
8. Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
9. Закон за чужденците в Република България;
10. Закон за убежището и бежанците;
11. Семеен кодекс;
12. Кодекс на международното частно право;
13. Административнопроцесуален кодекс;
14. Закон за държавния служител;
15. Устройствен правилник на МРРБ.
  • Неодобрени кандидати
Няма неодобрени кандидати
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Автобиография;