Конкурс за длъжността Старши експерт в Сектор "Стратегическо планиране и програмиране", Отдел "Стратегическо планиране и договаряне", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Начална дата: 25 юни 2019
Крайна дата: 05 юли 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага дейностите по стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие и политиката за градско развитие, в координация с регионалните отдели на ГД СППРР, съгласно изискванията на националното и европейското законодателство.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 2 година/години

Ранг/Специфично наименование: IV младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в областта на регионалната политика и/или европейските структурни фондове .

Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието: от професионална област: социални, стопански, правни, технически, природни и други науки;


Допълнителна квалификация/ обучение:
познания в събирането и обработването на данни;
компютърни умения: Windows, MS Office, работа с Интернет и др.;
добро владеене на английски език.Минимален размер на основната заплата: 610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 2

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   05 юли 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.                   

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. 

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

  • Одобрени кандидати
Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Елиза Трифонова Михайлова
2. Албена Стоянова Димитрова
3. Виолета Стоянова Балабанова
4. Недялка Илкова Илкова
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 02.08.2019 г. в 10.00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, етаж 1, зала „Пресцентър - С“.
Кандидатите ще получат информация относно резултатите от проведения тест в 11.15 часа на 02.08.2019 г., в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, зала „Пресцентър - С“, непосредствено след което, при успешно преминаване на теста, ще бъдат проведени интервюта.
Информация за провеждане на интервюто ще се получи при получаване на резултатите от теста.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати.
  • Документи и образци за кандидатстване (7)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Автобиография;
    Списък допуснати за конкурс ст.експерт в с. СПП отдел СПД ГД СППРР-2 щ.бр_