Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Финансово управление и контрол, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

Начална дата: 01 юли 2019
Крайна дата: 11 юли 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

1. Подпомага изпълнението на функциите и задълженията по финансово управление и контрол на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ като Управляващ орган по програми за трансгранично сътрудничество между България-Македония, България-Сърбия и България-Турция, финансирани от ИПП, като осъществява финансов мониторинг на изпълняваните по програмите договори за субсидия и надеждно финансово управление на средствата от техническата помощ по програмите;

2. Подпомага дейността на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в изпълнение на функциите и задълженията като Партниращ орган по програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на Европейския съюз: Гърция-България 2007-2013, Гърция-България 2014-2020, Румъния-България 2007-2013, Румъния-България 2014-2020;

3. Подпомага дейността на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в изпълнение на функциите и задълженията по Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 и други.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър

Минимален професионален опит: 0 година/години

Ранг/Специфично наименование: V младши

Допълнителни умения и квалификации:

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от професионална област „Икономика“, „Финанси“, „Счетоводство и контрол“;

Допълнителна квалификация/обучение:

- Добро ниво на ползване на английски език – писмено и говоримо;

- Добра компютърна грамотност.

 Минимален размер на основната заплата: 590 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   11 юли 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.       

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.   

 

  • Одобрени кандидати
Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Анжела Георгиева;
2. Вяра Димитрова;
3. Диана Константинова;
4. Евгения Попова;
5. Красимир Новаков;
6. Полина Иванова;
7. Саня Петрова.
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 26.07.2019 г. /петък/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в град София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - C“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 26.07.2019 г. /петък/ в 11:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в зала „Пресцентър - C“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.

Информационни източници, които могат да се използват за подготовка за конкурса:
1. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“;
2. ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 04 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество;
3. Закон за администрацията;
4. Закон за държавния служител;
5. Закон за счетоводството;
6. Закон за ДДС;
7. Указание на министъра на финансите ДНФ № 3 от 23.12.2016 г. за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство за програмен период 2014–2020 г.;
8. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
9. Закон за публичните финанси;
10. Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество;
11. Документи, материали и насоки на интернет страницата на МРРБ: секция Инфраструктура и програми – Програми за териториално сътрудничество 2014-2020 ИНТЕРРЕГ ИПП.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати до конкурса.
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобит ранг (ако има такива): трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина ? ако кандидатът има професионален опит;
    Автобиография;