Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Контрол на обществените поръчки и нередности", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Начална дата: 02 юли 2019
Крайна дата: 12 юли 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага дейността на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за изпълнение на основните цели на програмите в съответствие с европейското и националното законодателство, принципите и механизмите за оценката и управлението на рисковете, администрирането на нередности, което включва: установяване, докладване, корективни действия, последващото им проследяване и приключване на нередности в процеса на изпълнение на програмата.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър

Минимален професионален опит: 0 година/години

Ранг/Специфично наименование: V младши

Допълнителни умения и квалификации:

Предпочитана специалност, по която да е придобито висшето образование:   „Право“;  

Образователно-квалификационна степен за специалността "Право"- магистър;             

Познаване на правилата и процедурите на Европейския съюз за предоставяне на външна помощ;

Познания в областта на европейското законодателство (регламенти, директиви, правила и насоки), както и в областта на българското законодателство относно изпълнението на проекти по оперативните програми; обществените поръчки, нередности при изпълнение на договори за обществени поръчки и договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; гражданско и административно право;

Добро владеене на английски език - писмено и говоримо;

Придобита юридическа правоспособност;

Компютърна грамотност.

 Минимален размер на основната заплата: 590 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 2

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   12 юли 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

 

  • Одобрени кандидати
Допуска до конкурс:

1. Траяна Йорданова
2. Катрин Ангелова
3. Велислав Атанасов
4. Симона Цветанова
5. Саня Петрова
6. Евгения Попова
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 29.07.2019 г. в 10.00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, етаж 4, зала 4.2.
Кандидатите се легитимират с лична карта.
Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 11.30 часа на 29.07.2019 г., в залата на провеждане на теста, непосредствено след което ще бъде проведено интервю с успешно преминалите теста кандидати. .
Комисията реши при подготовка за конкурса да се ползват следните информационни източници:
1. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
2. Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на ЗОП
3. Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с постановление на Министерски съвет № 57 от 28.03.2017 г.
4. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)
5. Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 173 от 13 юли 2016 г.
6. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета
7. Закон за държавния служител
8. Административнопроцесуален кодекс
9. Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати.
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобит ранг (ако има такива): трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина ? ако кандидатът има професионален опит;
    Автобиография;