Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Оценка, информация и публичност", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Начална дата: 12 юли 2019
Крайна дата: 22 юли 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага дейността на ГД СППРР в изпълнение на функциите и задълженията като Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007-2013 и Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020;

Подпомага дейността на ГД СППРР в процеса на извършване на оценки на ОПРР;

Подпомага ГД СППРР в изпълнението на мерките по информация и публичност на ОПРР.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от професионална област: социални, стопански, правни, технически, природни и други науки;

Допълнителна квалификация/обучение:

- Владеене на английски език писмено и говоримо;

- Компютърна квалификация – Microsoft Office, електронна поща, Интернет;

- Стаж в институция, работеща с предприсъединителни инструменти или европейски фондове;

- Участие в обучение по европейска политика.

 Минимален размер на основната заплата: 660 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405542
Краен срок за подаване на документи:
   22 юли 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

  • Одобрени кандидати
1.Тонка Иванова
2.Милен Младенов
3.Силвия Диянова-Георгиева
4.Лидия Реджепова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 14.08.2019 г. /сряда/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър С“.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 14.08.2019 г. /сряда/ в 11:15 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър С“.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 14.08.2019 г. /сряда/ от 11:15 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър С“.

Забележка: Конкурсната комисия взе решение в списъка на допуснатите и недопуснати кандидати да се посочат основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса, а именно:

1. Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.
2. Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
3. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета
4. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006
5. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
6. Ръководство на ЕК за мониторинг и оценка: концепции и препоръки (от м. март 2014 г., ревизирани през 2018 г.).
7. Ръководството на ЕК за планове за оценки (от м. февруари 2015 г.).
8. Насоки на Европейската комисия за оценка на социално-икономическото развитие (EVALSED).
9. Национална комуникационна стратегия (НКС) 2014-2020 г. и Приложенията към нея.
10. Годишен план за действие за дейностите за информация и комуникация по ОПРР 2014-2020 г., в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.
11. Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г., Глава 2 „Технически характеристики на мерките за информация и комуникация за операциите и инструкция за създаване на емблемата на ЕС и дефиниране на стандартните цветове“.
12 Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки.
13. Закон за радиото и телевизията.
14. Съвет за електронни медии – публичен регистър на линейни и нелинейни медийни услуги
15. Закон за държавния служител
16. Национални стратегически, планови и програмни документи обнародвани в Държавен вестник или съответно в правителствения портал за обществени консултации – www.strategy.bg.
17. Документи, материали и насоки на интернет страниците: www.eufunds.bg; www.bgregio.eu; www.mrrb.government.bg, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/
  • Неодобрени кандидати
Недопуснати кандидати няма.
  • Документи и образци за кандидатстване (6)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
    Декларация по чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Автобиография;