Процедура за подбор на лица за осъществяване на „първо ниво на контрол“ по Програмите за трансгранично сътрудничество

Начална дата: 11 септември 2019
Крайна дата: 11 октомври 2019 | 14:22 ч.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание на Заповед № РД-02-14-961/09.09.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. чл. 8, ал. 2 от Постановление № 247 на Министерския съвет от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2014-2020 г.

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на лица за осъществяване на проверките по чл. 125, ал. 4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 („първо ниво на контрол“) по Програмите за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, за програмния период 2014-2020 г. (между Република България и Република Турция, Република България и Република Северна Македония, Република България и Република Сърбия). Процедурата за подбор се обявява за свободните позиции за длъжността „Контрольор” за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ – 2 позиции.

1.Място за изпълнение на длъжността: гр. София, МРРБ

 1. Характер на работата: Oсъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, в които Република България участва, а именно:
 • проверка за съответствие на извършените дейности и разходи с одобреното проектно предложение, правилата за изпълнение на съответната програма, европейското и национално законодателство, включително проверка за законосъобразност на проведените процедури за възлагане и определяне на изпълнител;
 • проверка за допустимост на разходите;
 • проверка и заверяване на документите и разходите, декларирани от партньорите, изпълняващи проекти, финансирани по програмите;
 • проверка за действителността на извършените разходи;
 • проверка за действителността на доставката на продукти, услуги и строително-монтажни работи (физически контрол на място с цел удостоверяване на наличието на оборудването и степента на извършване/приключване на строително -монтажните работи, в съответствие с представената документация);
 • попълване на документи и отчети от извършените проверки съгласно методиката и образците на действащия Наръчник за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, в които Република България участва.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен бакалавър или магистър в една от следните области – социални, стопански науки и правни науки и технически науки, със съответните професионални направления: икономика, международни икономически отношения, финанси, счетоводство, право, архитектура, строителство, инженерство и други;
 • Минимум 3 години професионален опит в сферата на завършеното висше образование;
 • Доказан опит в изпълнение и отчитане на проекти, финансирани със средства от ЕС, и/или в извършване на проверки или верификация на разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС;
 • познаване на Регламентите на ЕС по отношение на Инструмента за предприсъединителна помощ;
 • познаване на процедурите за поддоговаряне съгласно Практическото ръководство за обществени поръчки и безвъзмездни помощи за външни дейности на ЕС (PRAG)
 • отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • компютърна грамотност.
 1. 4. Начин на провеждане на процедурата за подбор: писмен изпит, включващ затворени тестови въпроси на български и английски език, казуси за разрешаване на български и английски език и писмен превод от и на английски език, и интервю. При обявяване на допуснатите и недопуснатите до подбор кандидати комисията за подбор ще посочи информационните източници, които могат да се ползват при подготовката за писмения изпит и интервюто.
 2. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:
 • писмено заявление за участие в конкурса (по образец);
 • декларация от лицето, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);
 • декларация относно обстоятелствата за недопустимост за участие в процедурата за подбор (по образец);
 • автобиография на английски език (по образец);
 • копия от документ/и за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • копия от документи, удостоверяващи опита на кандидата в изпълнение и отчитане на проекти, финансирани със средства от ЕС, и/или в извършване на проверки или верификация на разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС – договори, референции, трудови книжки и др.;
 • копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, по пощата или по куриер (валидна е датата на получаване в МРРБ) в срок до 11.10.2019 г. в сградата на МРРБ: 1202 София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет 1, Център за административно обслужване.

Забележка:

В процедурата не могат да участват:

 • Лица, които към момента на провеждане на процедурата за подбор участват в изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва, в качеството си на представители на проектни партньори (участващи в управителния орган) и членове на екипа по изпълнение на проекта;
 • Лица, които в качеството си на външни експерти осъществяват оценка на проектни предложения по поканите за кандидатстване, обявени от Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в качеството й на Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество за програмния период 2014-2020 г.;
 • Лица, които са били външни контрольори към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ за програмен период 2007-2013, но поради сериозни нарушения при осъществяването на първо ниво на контрол рамковите им споразумения са били прекратени и лицата са били изключени от списъка на контрольорите.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за подбор, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.

Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва трудов договор.

Основно трудово възнаграждение за длъжността: до 2000 лв.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за подбор ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБwww.mrrb.government.bg и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.

 

 • Документи и образци за кандидатстване (4)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Прил. 3.1 Декларация кандидат
    Прил. 3.3 CV
    Прил. 3.2 Декларация по т. 2.2
    Прил. 3 Заявление