Процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Северна Македония за периода 2014-2020 г.

Начална дата: 27 януари 2020
Крайна дата: 11 февруари 2020 | 17:30 ч.

 

ОБЯВА

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 487, факс 02/987 07 37,

 

На основание на Заповед № РД-02-33-2/22.01.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. 3 от Постановление № 247 на Министерския съвет от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2014-2020 г.

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

 

на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Северна Македония  за периода 2014-2020 г. Процедурата за подбор се обявява за свободната позиция за длъжността „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ в Съвместния секретариат (СС) към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“  в МРРБ.

1.Място за изпълнение на длъжността: гр. Кюстендил

 1. Характер на работата: Като част от експертния състав на СС, отговорностите на експерта по мониторинг на инвестиционни проекти ще бъдат концентрирани върху дейностите, свързани със строително-ремонтни работи и доставка на оборудване в рамките на проектните предложения и на финансираните проекти, като в тази връзка експертът ще бъде ангажиран в следните дейности: подготовка на поканите за набиране на проектни предложения, оценка на постъпилите проектни предложения, договаряне, наблюдение и контрол на финансираните проекти. Експертът е и лице за контакт и подпомагане на кандидатите и партньорите основно по проекти, предвиждащи инвестиционни дейности, като предоставя и консултации по въпроси, свързани с компетенциите на длъжността. Също така, експертът по мониторинг на инвестиционни проекти е отговорен за изпълнение на всички задачи, заложени във вътрешните организационни правила. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Образователно-квалификационна степен - магистър;
 • Висше образование – архитектура, строителство или друга, съответстваща на специфичните компетентности на длъжността, университетска специалност;
 • Професионален опит – минимум 1 година по специалността от висшето образование;
 • Добри презентационни умения и способност да дава ефективни консултации;
 • Отлично ниво на владеене на английски език и на един от официалните езици на България и Северна Македония - писмено и говоримо;
 • Отлични компютърни умения;
 • Способност да организира, планира и изпълнява възложените задачи, да работи под напрежение при кратки крайни срокове;
 • Личностни качества, като много добри комуникативни умения, способност да установява и поддържа ефективни отношения в работната среда;
 • Добро разбиране и познаване на програмната област;
 • Задълбочено познаване и опит в използването на управлението на бази данни;
 • Способност да предлага решения за административните процедури, свързани със специфичните компетентности на длъжността;
 • Познаване на разпоредбите на ЕС и националното законодателство по отношение на програмите за териториално сътрудничество, финансирани по ИПП, и в частност на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония, финансирана по ИПП;
 • Познания за тръжните процедури по Практическото ръководство за договорни процедури за външни дейности на ЕС.
 1. Допълнителни изисквания, които носят предимство за кандидатите:
 • Опит в програми, финансирани от ЕС, или в управление на програми или проекти ще се счита за предимство.
 1. Начин на провеждане на процедурата за подбор: писмен изпит, включващ тест и интервю. При обявяване на допуснатите и недопуснатите до подбор кандидати комисията за подбор ще посочи информационните източници, които могат да се ползват при подготовката за писмения изпит и интервюто.
 2. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:
 • заявление по образец;
 • декларации (по образец);
 • автобиография на английски език (по образец);
 • копие от документ за завършено висше образование;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, по пощата или по куриер (валидна е датата на получаване в МРРБ) в срок до 15 календарни дни след публикуването на обявата за процедурата за подбор (до 11.02.2020 г.) в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет 1, Център за административно обслужване.

Забележка:

В процедурата не могат да участват:

 • Лица, които към момента на провеждане на процедурата за подбор участват в изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва, в качеството си на представители на проектни партньори (участващи в управителния орган) и членове на екипа по изпълнение на проекта;
 • Лица, които в качеството си на външни експерти осъществяват оценка на проектни предложения по поканите за кандидатстване, обявени от Дирекция „УТС“ в качеството й на Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество за програмния период 2014-2020 г.;
 • Лица, които са били външни контрольори към Дирекция „УТС“ за програмен период 2007-2013, но поради сериозни нарушения при осъществяването на ПНК рамковите им споразумения са били прекратени и лицата са били изключени от списъка на контрольорите.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за подбор, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.

Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва трудов договор.

Основно трудово възнаграждение за длъжността: в размер на до 2 000 лв.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за подбор ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБwww.mrrb.bg и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.

 

 

Информация за обработване на лични данни

за целите на провеждане на процедура по подбор за заемане на длъжност в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2014-2020

съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните

(Регламент (ЕС) 2016/679)

 

- предоставените лични данни на администратора на лични данни - Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на процедура по подбор съгласно Кодекса на труда и Методика за подбор и назначаване на служители по реда на ПМС № 247 от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2014-2020;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- участниците в процедурата имат право на подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на лични данни, освен за целите на процедурата по подбор.

 

 Окончателните резултати са в прикачен файл.

 • Одобрени кандидати
1. Теодор Боянов Илиев
2. Галя Николова Георгиева
3. Мария Димитрова Райчева
4. Антон Йорданов Сотиров
Посочените кандидати трябва да се явят на писмен изпит на 21.02.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, гр. София.
Интервюто с успешно преминалите писмения изпит кандидати ще се проведе на същия ден 21.02.2020 г. и на същото място (сградата на МРРБ) с индикативно време на започване 13:30 часа.
Основни информационни източници за подготовка:
1. Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ II;
2. Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Европейската комисия от 2 май 2014 година относно специфичните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ;
3. Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“;
4. Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Северна Македония 2014-2020 (CCI 2014TC16I5CB006);
5. Насоки за кандидатстване по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Северна Македония 2014-202 (CCI 2014TC16I5CB006), включително всички приложени към насоките документи;
6. Наръчник за изпълнение на проекти (Project implementation manual) по втората покана за набиране на проектни предложения, наличен на интернет страницата на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/;
7. Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове, свързани със строителството.
 • Неодобрени кандидати
Няма неодобрени кандидати
 • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Декларация по т._2.2
    CV
    Декларация кандидат
    Заявление
    Окончателни резултати