Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

Начална дата: 12 февруари 2020
Крайна дата: 24 февруари 2020 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Участва в дейността на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в изпълнение на функциите и задълженията й като Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), в които участва България.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изисква се професионален опит, придобит в някоя следните области: социална, стопанска, правна, техническа и хуманитарна.

Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието:   от областите на висше образование   „Социални, стопански и правни науки“,  „Технически науки“ или „Хуманитарни науки“;         

Добро познаване на Регламентите на  ЕС по отношение на ИПП;

Познаване на стратегическите документи и регионалната политика на ЕС;

Познания по управление на проектния и програмния цикъл;

Много добро владеене на английски език;

Компютърна грамотностМинимален размер на основната заплата: 660 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   24 февруари 2020 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

   При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ:  e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

     С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 Забележка:

 Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

-  ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

 

  • Одобрени кандидати
1. Атанас Примов
2. Невяна Йонова
3. Цветан Стоянов
4. Ирина Драганова
5. Гергана Тонева
6. Диана Николова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.03.2020 г. /петък/ в 09:30 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър C“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
След 09.30 ч. няма да бъдат допускани кандидати за решаване на тест.

Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидата до интервю:
Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.
Продължителността на решаване на теста е 40 минути.
Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 0,25 точки.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е 3,5, което означава даден верен отговор на 14 от въпросите.
Максимален възможен брой точки от теста - 5 точки.
Липсата на отговор не носи точка.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите получен от решаването на теста, е 4.
Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени в 11.00 часа на 13.03.2020 г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър C“, непосредствено след което ще бъде проведено интервю с успешно преминалите теста кандидати.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4,00.
Коефициентът, с който се умножава резултата на кандидатите от интервюто, е 5.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Кандидати, получили резултат под 4,00 на интервюто, няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

Информационни източници за подготовка:
• Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II);
• Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Комисията от май 2014 година относно специфичните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II);
• Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“;
• Делегиран Регламент на Комисията (ЕС) № 481/2014 от 4 март 2014 г. в допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специфични правила за допустимост на разходите по програмите за териториално сътрудничество;
• Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
• Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за финансиране на външна дейност;
• Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
• Програма „ИНТЕРРЕГ - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 -2020“
• Програма „ИНТЕРРЕГ - ИПП за трансгранично сътрудничество България –Република Северна Македония 2014 -2020“
• Програма „ИНТЕРРЕГ - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 -2020“
• Наръчник за изпълнение на проекти по втората покана за подаване на предложения по Програмата „ИНТЕРРЕГ - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 -2020“
• Наръчник за изпълнение на проекти по втората покана за подаване на предложения по Програмата „ИНТЕРРЕГ - ИПП за трансгранично сътрудничество България –Република Северна Македония 2014 -2020“
• Наръчник за изпълнение на проекти по втората покана за подаване на предложения по Програмата „ИНТЕРРЕГ - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 -2020“
• Насоки за кандидатстване по вторите покани за подаване на предложения по Програмите ИНТЕРРЕГ - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 -2020, България –Република Северна Македония 2014 -2020 и България – Турция 2014 -2020
• Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола за окончателните резултати и крайното класиране от проведения на 13.03.2020 г. конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Програми ИНТЕРРЕГ – ИПП Трансгранично сътрудничество“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

На основание чл.44, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс комисията класира кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, както следва:
1-во място - Невяна Йонова
2-ро място - Цветан Стоянов
3-то място - Ирина Драганова
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати.
  • Документи и образци за кандидатстване (4)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал.3, т. 3 от НПКПМДСл
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;