Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - Бургас, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Начална дата: 19 февруари 2020
Крайна дата: 02 март 2020 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Място на работа - град Бургас.

Разработва анализи и изготвя становища във връзка с дейността, развитието и функционирането на Единната система за гражданска регистрация (ЕСГР). Методическа помощ на общинските администрации по изпълнение на дейностите свързани с функционирането на ЕСГР на всички нива (общинско, областно, национално) и административното обслужване. Подготвя отговори на запитвания на физически и юридически лица.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 2 година/години

Ранг/Специфично наименование: IV младши

Допълнителни умения и квалификации:

Предпочитана професионална област, по която да е придобито образованието: социални, стопански, правни или технически науки;

 Минимален размер на основната заплата: 610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   02 март 2020 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ:  e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

   - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
  - ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;
 

 

  • Одобрени кандидати
1. Светла Димитрова
2. Фатме Иб
3. Валентина Кръстева
4. Деяна Тотева
5. Ася Митева
6. Кръстина Иванова
7. Мери Арабаджиева
8. Жанета Добрева
9. Деница Григорова
10. Теменужка Енчева
11. Десислава Събева
12. Пепа Барабанова
13. Екатерина Димитрова
Във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „главен експерт“ в Териториално звено ГРАО-Бургас, уведомяваме допуснатите кандидати, че трябва да се явят за решаване на тест на 11.05.2020 г. (понеделник) в 11:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, етаж 1, зала „Пресцентър А“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
След 11:30 ч. няма да бъдат допускани кандидати за решаване на тест.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 11.05.2020 г. в 14:00 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър А“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с кандидатите постигнали минималния резултат при решаването на теста.
Предвид извънредната ситуация и с цел да се ограничи опасността от разпространение на вирусните инфекции и възможни случаи на коронавирус (COVID-19) сред служителите и посетителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, при явяването си на конкурса, кандидатите следва да бъдат с лични предпазни средства ( защитна маска за лице и ръкавици).
Конкурсът ще се проведе при строго спазване на хигиенно - противоепидемичните мерки препоръчани от Националния оперативен щаб.

II. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:
Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите ще изтегли чрез жребий един от вариантите на тест и ще го обявява на всички кандидати.
Продължителността на решаване на теста е 40 минути.
Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 0,2 точки.
Минималният резултат при който кандидатът се счита за успешно издържал
решаването на теста е 4,00 съответстващ на 20 верни отговора.
Максималният резултат от решаването на теста е 5,00.
Коефициентът с който се умножава резултатът на кандидатите получен от решаването на теста е 3.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Минималният резултат при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4,00.
Коефициентът с който се умножава резултатът на кандидатите от интервюто е 5.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Кандидати получили резултат под 4,00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

III. Информационни източници за подготовка:
1. Закон за гражданската регистрация.
2. Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.
3. Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.
4. Закон за защита на личните данни.
5. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
6. Закон за българското гражданство.
7. Закон за българските лични документи.
8. Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
9. Закон за чужденците в Република България.
10. Закон за убежището и бежанците.
11. Семеен кодекс.
12. Кодекс на международното частно право.
13. Административнопроцесуален кодекс.
14. Закон за държавния служител.
15. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  • Неодобрени кандидати
1.Гергана Димитрова Маринова -Не са представени документи удостоверяващи наличие на изискуемия професионален опит (2 години) за заемане на длъжността или придобит IV младши ранг.
2. Нанка Пеева Райколова- Не са представени документи удостоверяващи наличие на изискуемия професионален опит (2 години) за заемане на длъжността или придобит IV младши ранг.

  • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал.3, т. 3 от НПКПМДСл
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Протокол от окончателно класиране