Процедура за подбор на на „експерт по управление на проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.

Начална дата: 02 март 2020
Крайна дата: 17 март 2020 | 17:30 ч.

ОБЯВА

 Министерството на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 487, факс 02/987 07 37

На основание на Заповед № РД-02-33-31/25.02.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. 3 от Постановление № 247 на Министерския съвет от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2014-2020 г.

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на „експерт по управление на проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г. Процедурата за подбор се обявява за свободните позиции за длъжността „експерт по управление на проекти“ в Съвместния секретариат (СС) към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

1. Място за изпълнение на длъжността: гр. София.

2. Характер на работата: Като част от експертния състав на Съвместния секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г., експертът по управление на проекти ще бъде ангажиран в следните дейности: подготовка на поканите за набиране на проектни предложения, оценка на постъпилите проектни предложения, договаряне, наблюдение и контрол на финансираните проекти. Експертът е и лице за контакт и подпомагане на кандидатите и партньорите по проекти, като предоставя и консултации по въпроси, свързани с компетенциите на длъжността. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор.

3. Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен - бакалавър;
 • Висше образование – икономика, финанси, публична администрация, право или друго подходящо образование;
 • Професионален опит по специалността – минимум 3 години по специалността от висшето образование;
 • Презентационни умения и умения да предава знанията си;
 • Отлично ниво на владеене на български и английски език - писмено и говоримо;
 • Отлични компютърни способности;
 • Способност да организира, планира и изпълнява възложените задачи, работи под напрежение в кратки крайни срокове;
 • Личностни качества като отлична комуникативност, способност да установява и поддържа ефективни отношения в работната среда.
 • Добро разбиране и познания за програмната област;
 • Опит по програми, финансирани от ЕС, или в управление на програми/проекти;
 • Познаване на законодателството на ЕС, и националното законодателство, по отношение на програмите за териториално сътрудничество;
 • Счетоводни знания и познаване на тръжните процедури, изпълнявани съгласно Практическото ръководство на ЕС (PRAG);
 • Задълбочено познаване и опит в използването на бази-данни;
 • Дигитална компетентност, включваща знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;
 • Способност да предлага решения за административните процедури свързани с управлението на проекти.

4. Начин на провеждане на процедурата за подбор: писмен изпит, включващ тест и интервю. При обявяване на допуснатите и недопуснатите до подбор кандидати комисията за подбор ще посочи информационните източници, които могат да се ползват при подготовката за писмения изпит и интервюто.

5. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:

 • заявление по образец;
 • декларации (по образец);
 • автобиография на английски език (по образец);
 • копие от документ за завършено висше образование;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, по пощата или по куриер (валидна е датата на получаване в МРРБ) в срок до 17.03.2020 г. в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет. 1, Център за административно обслужване.

Забележка:

В процедурата не могат да участват:

 • Лица, които към момента на провеждане на процедурата за подбор участват в изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва, в качеството си на представители на проектни партньори (участващи в управителния орган) и членове на екипа по изпълнение на проекта;
 • Лица, които в качеството си на външни експерти осъществяват оценка на проектни предложения по поканите за кандидатстване, обявени от Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в качеството й на Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество за програмния период 2014-2020 г.;
 • Лица, които са били външни контрольори към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ за програмен период 2007-2013, но поради сериозни нарушения при осъществяването на първо ниво на контрол рамковите им споразумения са били прекратени и лицата са били изключени от списъка на контрольорите.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за подбор, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.

Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва трудов договор.

Основно трудово възнаграждение за длъжността: до 2 000,00 лв.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за подбор ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.bg и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.

  

Информация за обработване на лични данни

за целите на провеждане на процедура по подбор за заемане на длъжност в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2014-2020 съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) 

- предоставените лични данни на администратора на лични данни - Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на процедура по подбор съгласно Кодекса на труда и Методика за подбор и назначаване на служители по реда на ПМС № 247 от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2014-2020;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- участниците в процедурата имат право на подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставяне на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на лични данни, освен за целите на процедурата по подбор. 

Важно!!!

Предвид извънредната ситуация и с цел да се ограничи опасността от разпространение на вирусните инфекции и възможни случаи на коронавирус (COVID-19) сред служителите и посетителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, във връзка със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството относно мерки за ограничаване разпространението на коронавирус (COVID-19), Ви информираме, че обявените конкурси ще бъдат проведени при строги мерки.

До участие в конкурси ще бъдат допускани единствено лица, които носят защитни маски, като при влизането в сградата на МРРБ ще бъде измерена температурата на всеки кандидат.

Лица, които видимо не се чувстват добре, с физическо неразположение и с грипоподобна симптоматика, няма да бъдат допускани в сградата на министерството и няма да бъдат допуснати до участие в конкурсите.

 • Одобрени кандидати
1. Десислава Атанасова Ушева

Посоченият кандидат трябва да се яви на писмен изпит на 03.06.2020 г. от 09:30 часа в зала „Колегиум“ (етаж 3), в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Основни информационни източници за подготовка:
1.Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ II;
2.Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Европейската комисия от 2 май 2014 година относно специфичните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ;
3.Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“;
4.Програма „ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020“ (CCI 2014TC16I5CB007);
5.Насоки за кандидатстване по втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата „ИНТЕРРЕГ ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020“ (CCI 2014TC16I5CB007), включително формуляр за кандидатстване;
6.Наръчник за изпълнение на проекти (Project implementation manual) по втората покана за подаване на проектни предложения, наличен на интернет страницата на Програмата: http://www.ipacbc-bgrs.eu/

 • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Обявление
    Заявление
    Декларация
    Декларация по т. 2.2
    CV