Конкурс за длъжността „главен експерт“ представител на МРРБ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел

Начална дата: 30 юни 2020
Крайна дата: 10 юли 2020 | 17:30 ч.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
за длъжността „главен експерт“ представител на МРРБ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел

Настоящата обява дублира публикуваната обява за длъжността "главен експерт в", където поради възникнали технически причини не е отразено административното звено „представител  на МРРБ в Постоянното представителство на Република България  към Европейския съюз  в Брюксел.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
1.2. Професионален опит: 4 години в областта на регионалната политика, регионалната икономика, оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество или в областта на сътрудничеството със службите на европейските институции и органите на Европейския съюз за осъществяване на политиката за регионално развитие и/или европейско териториално сътрудничество или минимален ранг за заемане на длъжността III младши;

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
2.1. Предпочитана област в която е придобито висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“;
2.2. Да владее най-малко един чужд език от официалните езици на Европейския съюз (английски, френски или немски) – писмено и говоримо;
Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 660 лв. до 3200 лв.

3. Начин на провеждане на конкурса:
3.1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Политиката на ЕС за регионално развитие и предизвикателствата пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството в контекста на подготовката на новия програмен период“;
3.2. Интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурса:
4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:
- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;
4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
4.5. Документ, удостоверяващ владеенето на официален език на Европейския съюз (английски, френски или немски) на ниво В2 съгласно общата европейска езикова рамка или еквивалентен документ;
4.6. Автобиография.
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Място и начин за подаване на документи:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:
- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ:
e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

6. Краен срок за подаване на документи – 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на министерството.

7. Кратко описание на длъжността:
Представя Република България в заседанията на работните групи към Съвета на ЕС по темите от компетенциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и участва при формирането и представянето на българските позиции по време на заседанията.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg

  • Одобрени кандидати
1. Цветомир Цанев
2. Кристина Кръстева - Луканова
3. Владислав Сарнацки
Допуснатите кандидати трябва да представят в срок до 27.07.2020 г. включително на хартиен и електронен носител разработените концепции на тема: „Политиката на ЕС за регионално развитие и предизвикателствата пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството в контекста на подготовката на новия програмен период“ в Центъра за административно обслужване на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

1. Изисквания към концепцията:
1.1 Изисквания към съдържанието:
• Познаване на основните области на компетенции на МРРБ в контекста на европейските и международни политики (териториално сближаване и градско развитие, европейско териториално сътрудничество, макрорегионални стратегии);
• Познаване на общата рамка на европейския пакет от законодателни предложения относими към регионалното развитие и основните предизвикателства пред МРРБ;
• Виждане за ролята на представителя в постоянното представителство в отношенията на МРРБ с европейските институции.
1.2 Изисквания към структурата и оформлението:
• Умение за организиране и структуриране на информацията;
• Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст;
• Достъпност и точност на изложението;
• Ясен и точен език в съответствие с книжовно езиковите норми на съвременния български език.
• Обем на разработената концепция – не повече от 10 страници.
2. Критерии за преценка на концепциите
Всеки член на комисията ще се запознае с представените писмени концепции на кандидатите и ще ги прецени по 5 степенна скала.
• Оценка 5 се поставя на концепция, която напълно отговаря на посочените изисквания;
• Оценка 4 се поставя на концепция, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания (пропуските са несъществени - присъстват всички структурни елементи на концепцията, но някои от тях не са ясно и точно назовани или описани);
• Оценка 3 се поставя на концепция, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието или изискванията към структурата и организацията на изложението;
• Оценка 2 се поставя на концепция, която в малка степен отговаря на посочените изисквания (пропуските по отношение на изискванията към съдържанието и изискванията към структурата и организацията са съществени);
• Оценка 1 се поставя на концепция, която не отговаря на посочените изисквания и не личи умение за стратегическо мислене и управление.
Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.
Кандидати чийто концепции са преценени като отговарящи на изискванията и са оценени с оценка не по-ниска от „4“, ще бъдат допуснати до защита на концепцията.
3. Критерии за преценка на кандидатите при защита на представената от тях концепция
Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността.
Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5 степенна скала, относно:
3.1 Способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема;
3.2 Степен на самостоятелност при разработване на представената писмена концепция и доколко тя е резултат от неговите собствени усилия;
3.3 Степен на познаване на нормативните актове, които имат отношение към темата на концепцията;
3.4 Комуникативни умения и езикова култура.
Оценката от защитата на концепцията на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на представената концепция и защитата й.
До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто общ резултат от представянето и защитата на концепцията е най-малко “8“.
4. Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, отчитайки по-голямата тежест на интервюто комисията прие резултатите от него да се умножават с коефициент “5“, а резултатите от оценката на концепцията и нейната защита с коефициент „4“
5. По отношение на интервюто, комисията реши:
5.1. Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността „главен експерт“ представител на МРРБ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел.
5.2. Всеки член на комисията ще прецени качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5 степенна скала съгласно приложение №5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.
5.3. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценката на всеки член от комисията
5.4. На основание чл. 42, ал. 1 от НПКПМДС комисията определи минималният резултат при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто да бъде „4,00“.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от концепцията и интервюто, умножени съответно с коефициенти „4“ и „5“.
  • Неодобрени кандидати
1. Теодора Ботева - Представените документи не удостоверяват наличието на минимален професионален опит (4 години) в областта на регионалната политика, регионалната икономика, оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество или в областта на сътрудничеството със службите на европейските институции и органите на Европейския съюз за осъществяване на политиката за регионално развитие и/или европейско териториално сътрудничество или придобит III младши ранг.
2. Ирина Стоименова - Представените документи не удостоверяват наличието на минимален професионален опит (4 години) в областта на регионалната политика, регионалната икономика, оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество или в областта на сътрудничеството със службите на европейските институции и органите на Европейския съюз за осъществяване на политиката за регионално развитие и/или европейско териториално сътрудничество или придобит III младши ранг.
3. Диана Николова - Представените документи не удостоверяват наличието на минимален професионален опит (4 години) в областта на регионалната политика, регионалната икономика, оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество или в областта на сътрудничеството със службите на европейските институции и органите на Европейския съюз за осъществяване на политиката за регионално развитие и/или европейско териториално сътрудничество или придобит III младши ранг.

  • Документи и образци за кандидатстване (4)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
    Списък допуснати и недопуснати до защита концепция
    Окончателни резултати