Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Стратегическо планиране и програмиране", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Начална дата: 21 септември 2020
Крайна дата: 01 октомври 2020 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага дейностите по морско пространствено планиране, по стратегическо планиране и по програмиране на регионалното развитие, съгласно изискванията на националното и европейското законодателство.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър

Минимален професионален опит: 0 година/години

Ранг/Специфично наименование: V младши

Допълнителни умения и квалификации:

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от следните професионални области: „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“, „Природни науки“ и други науки;

Английски език.

 Минимален размер на основната заплата: 610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   01 октомври 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване.

 

  • Одобрени кандидати
1. Петя Балабанова
2. Георги Ангелов
3. Цветелина Матева
4. Александра Симеонова
5. Моника Илиева
6. Симона Дудушка
7. Димитър Ангелов
8. Анета Илиева
9. София Янкуловска
10. Теодора Иванова
11. Георги Георгиев
12. Борислав Младенов
13. Десислава Попова
14. Христина Кирянска
15. Андрей Анев
16. Елена Стоянова
17. Теофана Стойчева
18. Елица Чолакова
19. Александрина Атанасова
20. Нино Аврейски
21. Боряна Тошева-Рангелова
22. Кристиян Торлозов
23. Рая Горнева
24. Диана Николова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 16.10.2020 г. /петък/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - А“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 16.10.2020 г. в 12:00 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър - А“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.

III. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, всеки от който се състои от 20 затворени въпроси, с един възможен верен отговор.
След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от допуснатите кандидати изтегля чрез жребий един от вариантите на тестa.
Продължителността на решаване на теста е 60 (шестдесет) минути.
Всеки верен отговор носи 0,20 точки.
Липсата на отговор не носи точка.
Минимален резултат, при който кандидатът се допуска до интервю – 3 точки,
равностоен на дадени верни отговори на 15 /петнадесет/ от въпросите.
Максимален възможен брой точки от теста – 4 точки.
Минималният брой точки, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е „4” (четири).
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин - чрез тест и интервю, умножени с определените коефициенти. Резултатите от теста се умножават с коефициент 3, а резултатите от интервюто с коефициент 5.
Кандидатите, които са получили резултат под 4 /четири/ точки на интервюто, няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

IV. Информационни източници за подготовка:

1. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
2. Закон за регионалното развитие;
3. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие;
4. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове;
5. Актуализация от 2019 г. на Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 година;
6. Закон за държавния служител;
7.Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020;
8.Проект на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.;
9. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006;
10. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
11. Ръководство за държавите членки относно интегрираното устойчиво градско развитие (член 7 от Регламента за EФРР);
12. Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена за изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”;
13. Устройствен правилник на МРРБ.

Предвид извънредната ситуация и с цел да се ограничи опасността от разпространение на вирусните инфекции и възможни случаи на коронавирус (COVID-19) сред служителите и посетителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, при явяването си на конкурса е задължително кандидатите да бъдат със защитна маска за лице.

Изпитът ще се проведе при строго спазване на хигиенно - противоепидемичните мерки препоръчани от Националния оперативен щаб.
  • Неодобрени кандидати
1. Драгомир Евгениев Радойцев
Причини за недопускане: Чл.20, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, а именно: Не е представено удостоверение от Националния център за информация и документация (НАЦИД) относно признаването на представеното копие на диплома за висше образование, завършено в чужбина. Подписаната от кандидата декларация относно започнал процес на обработка на подадени документи в НАЦИД не удостоверя приключена процедура и решение на оправомощения орган за признаване на посочената диплома.
  • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл. 17, ал.3, т. 3 от НПКПМДСл
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобит ранг (ако има такива): трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина ако кандидатът има професионален опит;
    Извлечение протокол окончателно класиране