Процедура за подбор на „експерт по финанси и мониторинг“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Турция

Начална дата: 11 ноември 2020
Крайна дата: 26 ноември 2020 | 09:50 ч.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството На основание на Заповед № РД-02-33-191/10.11.2020 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. 3 от Постановление № 247 на Министерския съвет от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2014-2020 г.

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на „експерт по финанси и мониторинг“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Турция за периода 2014-2020 г. Процедурата за подбор се обявява за свободната позиция за длъжността „експерт по финанси и мониторинг“ в Съвместния секретариат (СС) към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“  в МРРБ.

 1. Място за изпълнение на длъжността: гр. Хасково
 2. Характер на работата: Като част от състава на СС експертът по финанси и мониторинг ще бъде отговорен за наблюдение и контрол на изпълнението на финансираните проекти, включително на финансовото им изпълнение. Той/ тя е и лице за контакт и подпомагане на кандидати и бенефициенти по въпроси, свързани с изпълнението на проектите, включително по финансовото управление. Експертът по финанси и мониторинг е отговорен за изпълнение на всички задачи, заложени във вътрешните организационни правила. Също така, експертът по финанси и мониторинг е отговорен за изпълнението на всички функции на експерт по финанси и мониторинг на проекти в Съвместния секретариат (главен офис и клон), свързани с изпълнението и приключването на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България –Турция 2007-2013.
 3. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • Висше образование по икономика или друга съответстваща специалност (финанси, финансов контрол, счетоводство, иконометрия и др.);
 • Професионален опит по специалността от висшето образование – минимум 3 години;
 • Презентационни умения и способност да дава консултации;
 • Отлично ниво на владеене на английски език и български език - писмено и говоримо;
 • Дигитална компетентност - притежаване на отлични компютърни умения, знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;
 • Способност да организира, планира и изпълнява възложените задачи, да работи под напрежение в кратки крайни срокове;
 • Отлични комуникативни умения и способност да установява и поддържа ефективни отношения в работната среда;
 • Опит в използването и управлението на бази данни;
 • Добри познания за областта, обхваната от програмата;
 • Опит в програми, финансирани от ЕС, или в управление на проекти;
 • Познаване на разпоредбите на ЕС и националното законодателство по отношение на програмите за териториално сътрудничество;
 • Познания за отчитане и за тръжни процедури съобразно Практическото ръководство за обществени поръчки и безвъзмездни помощи за външни дейности на ЕС;
 • Способност да предлага решения за административните процедури, свързани с проектното управление.
 1. Начин на провеждане на процедурата за подбор: писмен изпит, включващ тест и интервю. При обявяване на допуснатите и недопуснатите до подбор кандидати комисията за подбор ще посочи информационните източници, които могат да се ползват при подготовката за писмения изпит и интервюто.
 2. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:
 • заявление по образец;
 • декларации (по образец);
 • автобиография на английски език (по образец);
 • копие от документ за завършено висше образование;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, по пощата или по куриер (валидна е датата на получаване в МРРБ) в срок до 15 календарни дни след публикуването на обявата за процедурата за подбор в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет. 1, Център за административно обслужване.

Забележка:

В процедурата не могат да участват:

 • Лица, които към момента на провеждане на процедурата за подбор участват в изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва, в качеството си на представители на проектни партньори (участващи в управителния орган) и членове на екипа по изпълнение на проекта;
 • Лица, които в качеството си на външни експерти осъществяват оценка на проектни предложения по поканите за кандидатстване, обявени от Дирекция „УТС“ в качеството й на Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество за програмния период 2014-2020 г.;
 • Лица, които са били външни контрольори към Дирекция „УТС“ за програмен период 2007-2013, но поради сериозни нарушения при осъществяването на ПНК рамковите им споразумения са били прекратени и лицата са били изключени от списъка на контрольорите.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за подбор, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.

Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва трудов договор.

Основно трудово възнаграждение за длъжността: в размер на до 2 000 лв.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за подбор ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.government.bg и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.

 

 

Информация за обработване на лични данни

за целите на провеждане на процедура по подбор за заемане на длъжност в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2014-2020

съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните

(Регламент (ЕС) 2016/679)

 

- предоставените лични данни на администратора на лични данни - Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на процедура по подбор съгласно Кодекса на труда и Методика за подбор и назначаване на служители по реда на ПМС № 247 от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2014-2020;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- участниците в процедурата имат право на подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на лични данни, освен за целите на процедурата по подбор.

 

 • Одобрени кандидати
1. Валерия Спартакова Попова;
2. Анелия Михайлова Атанасова;
3. Дияна Николаева Карауланова;
4. Диляна Дичева Янева.

Посочените кандидати трябва да се явят на писмен изпит на 21.01.2020 г. от 10:45 часа в зала Колегиум (етаж 3) в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, гр. София.
Интервюто с успешно преминалите писмения изпит кандидати ще се проведе на същия ден 21.01.2020 г. и на същото място (зала Колегиум в сградата на МРРБ) с индикативно време на започване 15:00 часа.
Като информационни източници за подготовка за писмения изпит могат да се използват следните документи публикувани и на електронната страница на Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Турция за периода 2014-2020: http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg:
1. Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ II;
2. Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Европейската комисия от 2 май 2014 година относно специфичните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ;
3. Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“;
4. Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014-2020 (CCI 2014TC16I5CB005);
5. Насоки за кандидатстване по втората и третата покани за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014-202 (CCI 2014TC16I5CB005), включително всички приложени към насоките документи;
6. Наръчник за изпълнение на проекти (Project implementation manual) по втората и третата покани за набиране на проектни предложения.
 • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати.
 • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление
    Декларация по т. 2.2
    Декларация кандидат
    CV
    Окончателни резултати