Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел Геозащита, Дирекция "Геозащита и благоустройствени дейности"

Във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Геозащита“, дирекция „Геозащита благоустройствени дейности“, уведомяваме допуснатите кандидати, че трябва да се явят на практически изпит на 03.06.2021 г. (четвъртък) в 10,00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър В“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност. След 10,00 часа няма да бъдат допускани кандидати в залата.
Информация относно резултатите от практическия изпит кандидатите ще получат лично на 03.06.2021 г. в 13:00 часа в сградата на МРРБ, етаж 1, зала „Пресцентър В“, както и по електронна поща. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с тези от тях, които са постигнали минималния резултат.

Начална дата: 02 април 2021
Крайна дата: 12 април 2021 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Участва в провеждането на инвестиционната политика и управлението на проектите на МРРБ в областта на геозащитната дейност, финансирани от републиканския бюджет и от други финансови източници.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 2 година/години

Ранг/Специфично наименование: IV младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в областта на устройственото планиране и/или инвестиционното проектиране или IV младши ранг.

Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието: от професионална област: технически науки; професионално направление: архитектура, строителство и геодезия; специалност: „Архитектура“, „Урбанизъм“ или сходни с тях.

Препоръчително владеене на английски език, като ползването на друг език е предимство.

Опит в подготовката и/или управлението на програми и проекти, финансирани от ЕС, е предимство.

 Минимален размер на основната заплата: 650 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Практически изпит


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405542
Краен срок за подаване на документи:
   12 април 2021 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване.

  • Одобрени кандидати
Във връзка с Решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, прието на 22 април 2021 г., Ви уведомявам, че практическият изпит и интервюто за длъжността „старши експерт“ в отдел „Геозащита“, дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“, определени за 28 април 2021 г., се отлагат за неопределено време.


1. Валя Стоянова
2. Павлета Василева

Допуснатите кандидати трябва да се явят за практически изпит на 28.04.2021 г. в 10,00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър В“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
II. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:
Конкурсната комисия определи една практическа задача.
Продължителност на практическия изпит - 90 минути.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал практическия изпит, е 4,00 точки.
Максималният резултат от практическия изпит е 5,00 точки.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидат, получен от практическия изпит, е 3.
Информация относно резултатите от проведения писмен изпит кандидатите ще получат лично на 28.04.2021 г. в 13,00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър В“, както и по електронна поща.
Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на практическия изпит.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 4,00.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидат от интервюто, е 5.
Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Ако кандидат получи резултат под 4,00 точки на интервюто, няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.

III. Информационни източници за подготовка:
1. Закон за устройство на територията;
2. Наредба № РД-02-20-1 от 19 юни 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им;
3. Наредба № 12 от 03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони;
4. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление №171 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ бр. 68 от 2017 г.).
  • Неодобрени кандидати
Няма неодобрени.
  • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Забележка: В случай, че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата. В случай че документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на
копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
    Окончателно класиране