Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Строителни продукти", Дирекция "Технически правила и норми"


ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 3 от заседание на конкурсната комисия,

определена със Заповед № РД-02-33-57/15.04.2021 г. на главния секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за провеждане на конкурс за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Строителни продукти“, дирекция „Технически правила и норми“

Допуснатите кандидати да се явят на практически изпит на 08.06.2021 г. (вторник) от 9:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, етаж 3, зала „Колегиум“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
След 9:30 ч. няма да бъдат допускани кандидати на практически изпит.
Информация относно резултатите от практическия изпит кандидатите ще получат лично на 08.06.2021 г. в 14:00 часа в сградата на МРРБ, етаж 3, зала „Колегиум“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с тези от тях, които са постигнали минималния резултат.


Начална дата: 05 април 2021
Крайна дата: 15 април 2021 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Участва  при провеждане на политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по:

- прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011;
- оценката и проверката на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011, нотифицирането на органи пред Европейската комисия (ЕК)  и прилагането на национална система за оценяване на строителните продукти, за които все още няма хармонизирани технически спецификации;
 - осъществяването на функциите на звено за контакт относно продукти в строителството.

Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

Минимален професионален опит: 5 година/години

Ранг/Специфично наименование: II младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изисква се професионален опит, придобит в областите на дейност, свързани с проектирането, строителството, контрол и приемане на строежите и/или на строителните продукти, стандартизацията и системите за управление на качеството.

Предпочитана област в която е придобито висшето образование: Технически науки, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”.

Владеене на английски език.      

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 Минимален размер на основната заплата: 720 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Практически изпит


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   15 април 2021 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

       При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

  С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

 Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

  - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват идентификационен номер, дата и издател на дипломата;
- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

  • Одобрени кандидати
1. Даниела Лукарова-Шейнова
2. Илия Иванов
Допуснатите кандидати да се явят на практически изпит на 10.05.2021 г. (понеделник) от 9:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, етаж 3, зала „Колегиум“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
След 9:30 ч. няма да бъдат допускани кандидати на практически изпит.
II. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:
Практическият изпит ще се състои от една писмена задача.
Писмената задача ще изисква изготвянето на английски език на национална позиция върху извадка от документ свързан с функциите на дирекция „Технически правила и норми“.
Практическите умения на кандидатите от изпита ще бъдат оценявани по 5-степенна скала от двама от членовете на комисията поотделно, а крайният резултат ще бъде средноаритметичната стойност от оценките на проверяващите.
Продължителността на практическия изпит е 2 часа и 30 минути.
Оценяването на практическата задача ще се извършва по следните критерии:
- пълнота на изготвената национална позиция;
- структуриране, логическа последователност и аргументиране на изразеното мнение в националната позиция;
- боравене с терминологията за строителните продукти от Регламент (ЕС) 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагане на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО;
- използване на познания, базирани на лична професионална подготовка по разглежданата тематика и включването им при изготвяне на националната позиция;
- ясно изразяване на аргументите в националната позиция без допускане на стилови и граматически грешки.
До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко "4“.
Максимален резултат от практическия изпит: „5“
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите от практическия изпит, е 3.
Информация относно резултатите от практическия изпит кандидатите ще получат лично на 10.05.2021 г. в 14:00 часа в сградата на МРРБ, в зала „Колегиум“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с тези от тях, които са постигнали минималния резултат.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Минималният резултат при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4,00, получен като средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията.
Коефициентът с който се умножава резултатът на кандидатите от интервюто е 5.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Кандидати получили резултат под 4,00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.
III. Информационни източници за подготовка:
1. Закон за техническите изисквания към продуктите;
2. Закон за устройство на територията;
3. Закон за националната стандартизация;
4. Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;
5. Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008;
6. Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
7. REFINED INDICATIVE OPTIONS FOR THE REVIEW OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION.
Нормативните актове могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати
  • Документи и образци за кандидатстване (4)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление за участие в конкурс
    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Забележка: В случай, че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата. В случай че документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на
копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен