Процедура за подбор за „експерт по връзки с обществеността“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Турция за периода 2014-2020 г.2020 г.

Начална дата: 15 април 2021
Крайна дата: 17 май 2021 | 11:29 ч.

Във връзка с процедура за подбор за длъжността „Eксперт по връзки с обществеността” по Програмата  за трансгранично сътрудничество на европейския съюз - ИНТЕРРЕГ – ИПП   България-Турция за периода  2014 -2020  г.  с място на работа гр. Хасково МРРБ информира кандидатите, че със Заповед № РД-02-33-69/07.06.2021 г. на министъра на РРБ процедурата е временно прекратена.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, тел. 02/9405 487, факс 02/987 07 37, на основание на Заповед № РД-02-33-54/08.04.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. 3 от Постановление № 247 на Министерския съвет от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2014-2020 г. обявява процедура за подбор

за „експерт по връзки с обществеността“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Турция за периода 2014-2020 г.2020 г. Процедурата за подбор се обявява за свободната позиция за длъжността „експерт по връзки с обществеността“ в Съвместния секретариат (СС) към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ.

 1. Място за изпълнение на длъжността: гр. Хасково
 2. Характер на работата: Като част от състава на СС, експертът по връзки с обществеността ще бъде отговорен за изпълнението на информационния и комуникационен план на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция. Той/тя ще осъществява контакт с проектните партньори по въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност. Експертът по връзки с обществеността е също така отговорен за всички дейности за информация и публичност, свързани с изпълнението и приключването на ИПП Програма за ТГС България – Турция 2007-2013 г.
 3. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Висше образование – комуникации, журналистика, връзки с обществеността, публична администрация, социология, политология, международни (икономически) отношения или друго подходящо висше образование;
 • Професионален опит по специалността – минимум 3 години;
 • Презентационни умения и умения да предава знанията си;
 • Отлично ниво на владеене на английски и един от националните езици на партньорските страни, писмено и говоримо. Владеенето на националните езици и на двете партньорски страни ще се счита за предимство;
 • Дигитална компетентност - притежаване на отлични компютърни умения, знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
 • Способност да организира, планира и изпълнява възложените задачи, да работи под напрежение в кратки крайни срокове;
 • Отлични комуникативни умения и способност да установява и поддържа ефективни отношения в работната среда;
 • Опит в използването и управлението на бази данни.
 • Добри познания за областта, обхваната от програмата;
 • Предишен опит в работа с проекти, финансирани от ЕС (за предпочитане програмите за Европейско Териториално Сътрудничество);
 • Опит в работата с медии;
 • Познание за национални, регионални или местни политики в областта на сътрудничеството, по-специално в областта на информацията и публичността и за предпочитане от професионален опит;
 • Опит в работата с международни публични или частни организации;
 • Опит и желание за работа в международна среда;
 • Опит в организирането на събития за информация и публичност, включително конференции и панаири;
 • Опит в редактирането на публикации, включително координация на целия процес на редактиране на публикации;
 • Добри писателски и редакторски способности.
 1. Начин на провеждане на процедурата за подбор: писмен изпит, включващ тест и интервю.

При обявяване на допуснатите и недопуснатите до подбор кандидати комисията за подбор ще посочи информационните източници, които могат да се ползват при подготовката за писмения изпит и интервюто.

 1. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:
 • заявление по образец;
 • декларация (по образец);
 • автобиография на английски език (по образец);
 • копие от документ за завършено висше образование;

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

 • ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
 • ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

Документите следва да бъдат представени в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет 1, Център за административно обслужване:

 • лично от всеки кандидат;
 • чрез пълномощник;
 • по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис;
 • чрез лицензиран пощенски оператор (валидна е датата на получаване).

в срок до 1 (един) месец след публикуването на обявата за процедурата за подбор.

Забележка:

В процедурата не могат да участват лица, които:

 • Са непълнолетни;
 • Са поставени под запрещение;
 • Са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • Са лишени от правото да заемам определената длъжност.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за подбор, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.

Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва трудов договор.

Основно трудово възнаграждение за длъжността: в размер на до 2 000 лв.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за подбор ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБwww.mrrb.government.bg и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.

Информация за обработване на лични данни

за целите на провеждане на процедура по подбор за заемане на длъжност в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2014-2020

съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните

(Регламент (ЕС) 2016/679)

- предоставените лични данни на администратора на лични данни - Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на процедура по подбор съгласно Кодекса на труда и Методика за подбор и назначаване на служители по реда на ПМС № 247 от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2014-2020;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- участниците в процедурата имат право на подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставяне на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на лични данни, освен за целите на процедурата по подбор.

 

 • Документи и образци за кандидатстване (3)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    CV
    Заявление
    Декларация кандидат