Подбор за длъжността "Контрольор" за осъществяване първо ниво на контрол към дирекция УТС

Начална дата: 08 ноември 2021
Крайна дата: 08 декември 2021 | 17:30 ч.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, тел. 02/9405 574 

На основание на Заповед № РД-02-33-135/29.10.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. 8, ал. 2 от Постановление № 247 на Министерския съвет от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2014-2020 г.

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

 

за лица за осъществяване на проверките по чл. 125, ал. 4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 („първо ниво на контрол“) по Програмите за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз , в които Република България участва за периода 2014-2020 г. Процедурата за подбор се обявява за свободните позиции за длъжността „Контрольор“ за осъществяване на първо ниво на контрол – 5 позиции към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ.

1.Място за изпълнение на длъжността: гр. София, МРРБ

 1. Характер на работата: осъществяване първо ниво на контрол (верификации) на декларираните разходи от българските партньори, участващи в проекти по двустранните програми за трансгранично сътрудничество, в които България участва през периода 2014-2020 г., а именно:
 • проверка за съответствие на извършените дейности и разходи с одобреното проектно предложение, правилата за изпълнение на съответната програма, европейското и национално законодателство, включително проверка за законосъобразност на проведените процедури за възлагане и определяне на изпълнител;
 • проверка за допустимост на разходите;
 • проверка и заверяване на документите и разходите, декларирани от партньорите, изпълняващи проекти, финансирани по програмите;
 • проверка за действителността на извършените разходи;
 • проверка за действителността на доставката на продукти, услуги и строително-монтажни работи (физически контрол на място с цел удостоверяване на наличието на оборудването и степента на извършване/приключване на строително -монтажните работи, в съответствие с представената документация);
 • попълване на документи и отчети от извършените проверки съгласно методиката и образците на действащия Наръчник за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, в които Република България участва.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен бакалавър или магистър в една от следните професионални области: „Социални, стопански и правни науки” от професионално направление „Икономика” или „Право“, или „Технически науки“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или „Общо инженерство“;
 • Владеене на английски език писмено и говоримо;
 • Познаване на регламентите на Европейския съюз, свързани с Инструмента за предприсъединителна помощ;
 • Познаване на процедурите за поддоговаряне съгласно Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) и Закона за обществени поръчки
 • Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
 • Минимум 3 години професионален опит в сферата на завършеното висше образование;
 • Познания в изпълнение и отчитане на проекти, финансирани със средства от ЕС или други донорски организации, и/или в извършване на проверки или верификация на разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС или други донорски организации.
 1. 4. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

- писмен изпит, включващ затворени тестови въпроси на български и английски език, казуси за разрешаване на български и/или английски език и писмен превод от и/или на английски език;

- интервю с успешно преминалите писмения изпит.

При обявяване на допуснатите и недопуснатите до подбор кандидати комисията за подбор ще посочи информационните източници, които могат да се ползват при подготовката за писмения изпит и интервюто.

 1. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:
 • заявление по образец;
 • декларация (по образец);
 • автобиография на английски език (по образец);
 • копие от документ за завършено висше образование;

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

 • ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
 • ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

Документите следва да бъдат представени в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет 1, Център за административно обслужване:

 • лично от всеки кандидат;
 • чрез пълномощник;
 • по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис;
 • чрез лицензиран пощенски оператор (валидна е датата на получаване).

 

  в срок до 08.12.2021 г.

Забележка:

В процедурата не могат да участват лица, които:

 • Са непълнолетни;
 • Са поставени под запрещение;
 • Са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • Са лишени от правото да заемам определената длъжност.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за подбор, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.

Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва трудов договор.

Основно трудово възнаграждение за длъжността: до 2 600 лв.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за подбор ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБwww.mrrb.government.bg и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.

 

Информация за обработване на лични данни

за целите на провеждане на процедура по подбор за заемане на длъжност в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2014-2020

съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните

(Регламент (ЕС) 2016/679)

 

- предоставените лични данни на администратора на лични данни - Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на процедура по подбор съгласно Кодекса на труда и Методика за подбор и назначаване на служители по реда на ПМС № 247 от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2014-2020;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- участниците в процедурата имат право на подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставяне на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на лични данни, освен за целите на процедурата по подбор.

 

 • Одобрени кандидати
Михаела Запрянова Запрянова
2. Нели Първанова Табакова
3. Николай Василев Николов

Във връзка със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки в страната и заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, процедурата за подбор временно се преустановява. Допуснатите до подбор кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и формата на провеждане на писмения изпит и интервюто на личните си електронни пощи, като информацията ще бъде публикувана и на официалната страница на МРРБ.

Основни информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста и интервюто:
• Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ;
• Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Европейската комисия от 2 май 2014 година относно специфичните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ;
• Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“;
• Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за дoпълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по прoграмите за сътрудничество;
• Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
• Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013 (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, и Решение № 541 / 2014 / ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OMNIBUS)
• Програма „ИНТЕРРЕГ ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 -2020“;
• Програма „ИНТЕРРЕГ ИПП за трансгранично сътрудничество България –Република Северна Македония 2014 -2020“;
• Програма „ИНТЕРРЕГ ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 -2020“;
• Програма Interreg V – A „Румъния-България 2014 -2020“;
• Програма Interreg V – A „Гърция-България, 2014-2020”
• Закон за счетоводството;
• Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
• Закон за обществените поръчки;
• Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG);
• Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (В сила от 31.03.2017 г., Приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., Обн. ДВ. бр.27 от 31 март 2017г., изм. ДВ. бр.68 от 22 август 2017г., изм. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 6 март 2020г.);
• Насоки за кандидатстване за Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмите Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 и Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020;
• Насоки за кандидатстване за Трета покана за набиране на проектни предложения по Програма Interreg V – A Румъния-България 2014 -2020
• Ръководства за изпълнение на проекти по Втората покана по Програмите Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Република Северна Македония 2014-2020 и Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020;
• Ръководство за изпълнение на проекти по Програма Interreg V – A Румъния-България 2014 -2020 издание 1, редакция 10.
• Ръководство за изпълнение на програмата и проектите по Програма Interreg V – A Гърция-България 2014 -2020, редакция 10 от октомври 2021 г.
• Наръчник за Първо ниво на контрол, в. 1.4 / декември 2020 г.
 • Неодобрени кандидати
Валентина Борисова- Документите са подадени след крайния срок за подаване на документи (17:30 часа на 8.12.2021 г.)
 • Документи и образци за кандидатстване (3)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Прил. 3 Заявление
    Прил. 3.1 Декларация кандидат
    Прил. 3.2 CV