Процедура за подбор на Експерт мониторинг – профил „общ“ в Съвместен секретариат - София по Програмата ИНТЕРРЕГ VI A - ИПП България – Сърбия за периода 2021-2027 г.

Начална дата: 11 май 2023
Крайна дата: 26 май 2023 | 17:30 ч.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор на основание на Заповед № РД-02-33-72/10.05.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. 12 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2021-2027 г.  за експерт – профил „общ“ по Програмата ИНТЕРРЕГ VI A - ИПП България-Сърбия за периода 2021-2027 г. Процедурата за подбор се обявява за свободна позиция за длъжността експерт мониторинг – профил „общ“ в Съвместния секретариат (СС) към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ.

 

1.Място за изпълнение на длъжността: гр. София

 1. Характер на работата: Като част от експертния състав на СС, експертът мониторинг ще бъде ангажиран в дейности по подготовка на поканите за набиране на проектни предложения, оценка на постъпилите проектни предложения, договаряне, наблюдение и контрол на финансираните проекти. Експертът е и лице за контакт, и подпомагане на кандидатите и партньорите по проекти, като предоставя консултации по въпроси, свързани с компетенциите на длъжността.
 2. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Минимална образователна-квалификационна степен: Бакалавър
 • Висше образование в областта насоциални, стопански и правни науки в следните направления: право, икономика, финанси, регионално развитие, европеистика, публична администрация, международни икономически отношения, социология; Технически и природни науки в следните направления: архитектура, строителство и геодезия, общо инженерство, екология и урбанистика.
 • Професионален опит: минимум 2 години поспециалността от висшето образование или в областите на дейност, съгласно функциите определени в длъжностната характеристика;
 • свободно ползване на английски език (писмено и говоримо);
 • Компютърна грамотност;
 • Допълнителен опит, считан за предимство: Предишен опит в осъществяване на мониторинг/управление на проекти, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз;
 1. 4. Начин на провеждане на процедурата за подбор: писмен изпит, включващ затворени и отворени тестови въпроси на български и английски език, писмен превод от и на английски език, и интервю на преминалите писмения изпит кандидати. При обявяване на допуснатите и недопуснатите до подбор кандидати комисията за подбор ще посочи информационните източници, които могат да се ползват при подготовката за писмения изпит и интервюто.
 2. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:
 • заявление по образец;
 • декларация (по образец);
 • автобиография на английски език (по образец);
 • копие от документ за завършено висше образование;

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

 • ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
 • ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

Документите следва да бъдат представени в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет 1, Център за административно обслужване:

 • лично от всеки кандидат;
 • чрез пълномощник;
 • по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ:

e-mrrb@mrrb.government.bg  като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис;

 • чрез лицензиран пощенски оператор (валидна е датата на получаване).

 

  в срок до 26.05.2023 г.

Забележка:

В процедурата не могат да участват лица, които:

 • Са непълнолетни;
 • Са поставени под запрещение;
 • Са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • Са лишени от правото да заемам определената длъжност.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за подбор, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.

Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва срочен трудов договор.

Основно трудово възнаграждение за длъжността: до 2400 лева

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за подбор ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБwww.mrrb.government.bg.

 

Информация за обработване на лични данни

за целите на провеждане на процедура по подбор за заемане на длъжност в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които Република България участва за периода 2021-2027

съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните

(Регламент (ЕС) 2016/679)

 

 • предоставените лични данни на администратора на лични данни - Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на процедура по подбор съгласно Кодекса на труда и утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за подбор и назначаване на служители по реда на ПМС № 15 от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2021-2027;
 • срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;
 • участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;
 • участниците в процедурата имат право на подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;
 • при непредоставяне на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата;
 • администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на лични данни, освен за целите на процедурата по подбор.

 

 • Одобрени кандидати
1. Айля Мюмюнова Рафиева
1. Милена Младенова Илкова
2. Ивайло Крумов Петров
3. Мария Добрева Добрева
Допуснатите кандидати следва да се явят на писмен изпит на 19.06.2023 г. от 9:30 часа в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, етаж 1, зала „Пресцентър С“.
Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 19.06.2023 г. от 12.30 часа в сградата на МРРБ, етаж 1, зала „Пресцентър С“. Интервюто ще се провежда по реда на регистриране на заявленията в деловодството на МРРБ през интервал от 30 минути.


III. Информационни източници за подготовка:

Като информационни източници за подготовка за писмения изпит могат да се използват следните документи:
• Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027 (2021TC16IPCB007), налична на интернет страницата на програмата: http://www.ipacbc-bgrs.eu/2020/interreg-vi-ipa-bulgaria-serbia-2021-2027-programme
• Териториална стратегия за интегрирано териториално развитие по програмата интеррег vi-а ипп българия - сърбия 2021-2027: http://www.ipacbc-bgrs.eu/sites/ipacbc-bgrs-105.gateway.bg/files/ts_bg-rs_en-sept_2022.pdf
• Наръчник за изпълнение на проекти (в. 4) по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, наличен на: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/implementation-stage/naruchnik-za-izpulnenie-na-proekti-v-425032022
• Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика
• Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд
• Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране
• Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
• Кодекс на труда
Система за определяне на резултатите, минимално допустим резултат и начин на формиране на крайната оценка за всеки етап от подбора.
I. Писмен изпит.
1.Тестът съдържа 10 затворени въпроса на английски език и български език с един възможен верен отговор. Допълнително в теста бяха включени текстове за превод. При изготвянето на теста конкурсната комисия се съобрази със съдържанието на функциите и отговорностите на длъжността Експерт мониторинг – профил „общ“ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Сърбия за периода 2021-2027 г..
Целта на теста е да бъде преценена компетентността на кандидата относно познаването и ползването на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността, както и степента на владеене на английски език.
2. Тестът е изготвен в 2 варианта. Осигурени са пликове - голям и малък формат, както и малък лист за вписване на имената на кандидатите.
3. Комисията взе решение за системата за определяне на резултатите, за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, и за продължителността за решаване на теста, които са следните:
- Всеки въпрос от теста има само един възможен верен отговор;
- При поправяне, дописване, изтриване на вече избран отговор или отбелязване на повече от един отговор се счита, че на съответния въпрос не е даден правилен отговор;
Оценяване на въпросите: Всеки верен отговор на въпрос носи по 1 точка. Максималният резултат, който кандидатът може да получи за въпросите, е 10 точки. При получени под 6 точки на въпросите кандидатът не се допуска до интервю.
Оценяване на преводите. Критерии за определяне на резултата от преводите:
- Разбираемо и свързано изразяване на езиците на преводите - максимум 3 точки;
- Точност (прецизност) при преводите на специфичната терминология на преводите - максимум 1,5 точки;
- Коректна структура и пунктуация на изречението при преводите - максимум 0,5 точки.
Скала при оценяване на преводите – минимална стъпка 0,25 точки.
Крайната оценка на теста е сбор на оценките, получени от въпросите и двата превода. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е „12” точки, сформиран по следния начин: правилен отговор на 6 затворени въпроса (6 x 1 т. на въпрос) от теста и оценка на всеки един от двата превода не по-ниска от 3 точки. Максимален брой точки от писмения изпит /тест/ е 20 точки. Продължителността за решаването на теста да бъде 1 час;
4. Комисията прие резултатите от теста да се умножават с коефициент „3”, а резултатите от интервюто – с коефициент „5”, със следните мотиви:
Задачата на комисията при провеждане на интервюто е да провери професионалните и делови качества на кандидатите, като вземе предвид техните умения за комуникация, прецени дали кандидатът отговоря конкретно или общо на въпросите, дали има добър професионален изказ, добри умения за аргументиране и убеждаване, добро познаване и ползване на нормативни актове.
Непосредствено след извършване на проверката на теста, комисията ще уведоми кандидатите за резултатите от теста срещу подпис и ще проведе интервю с успешно преминалите теста кандидати.

ІІ. По отношение на интервюто, комисията реши:
1. В съответствие с Раздел IV, точка 3. от Методика назначаване на служители и оценка на изпълнението на длъжностите в съвместните структури и звеното за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за програмен период 2021-2027 г., интервю с кандидатите, издържали писмения изпит да се проведе в същия ден, в който е проведен писменият изпит. Резултатът на кандидата от интервюто да се определя по петобална система, въз основа на оценките, поставени по съответните критерии. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидата, като изчислява средноаритметична величина от преценките по отделните критерии. Общият резултат от интервюто на кандидата се формира като сбор от оценките на всеки от оценителите. Оценката на всеки оценител се формира като средноаритметична величина на присъдените оценки върху четирите компетентности, по 5-степенна скала. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.
2. Комисията определи минималният резултат, при който кандидатът се счита успешно издържал интервюто, да бъде „20” точки. При неуспешно представяне на интервюто, съответният кандидат не подлежи на изчисляване на окончателен резултат от подбора и не може да бъде класиран.
3. Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени съответно с коефициенти „3” и „5”.
4. Продължителността на интервюто да бъде в рамките на 15-20 минути.
Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 19.06.2023 г. от 12:30 часа в сградата на МРРБ, етаж 1, зала „Пресцентър С“. Интервюто ще се провежда по реда на регистриране на заявленията в деловодството на МРРБ през интервал от 30 минути.
Система за определяне на резултата от интервюто:
Критерии за определяне на резултата от интервюто:
1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове
2. Компетентност, свързана с управление/наблюдение/отчитане на проекти
3. Компетентност, свързана с длъжността, за която се кандидатства
4. Комуникационна компетентност
Преценката се извършва по 5-степенна скала:
5 - напълно отговаря на изискванията;
4 - в голяма степен отговаря на изискванията;
3 - в средна степен отговаря на изискванията;
2 - в малка степен отговаря на изискванията;
1 - не отговаря на изискванията.
 • Неодобрени кандидати
1. Десислава Друганска – представените документи за професионален опит не изпълняват изискването за минимум 2 години по специалността от висшето образование или в областите на дейност, съгласно функциите определени в длъжностната характеристика.
 • Документи и образци за кандидатстване (4)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Декларация кандидат
    CV
    Заявление
    Окончателно класиране