Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "ВиК инфраструктура", Дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности"

Начална дата: 25 май 2023
Крайна дата: 05 юни 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Място на работа – гр. София.

Участва в изпълнението на основните функции и специфичните дейности на отдел „Водоснабдителна и канализационна инфраструктура“, свързани с изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на обекти за водоснабдяване и канализация. Пряко подпомага работата на началника на отдела и директора на дирекцията в изпълнение целите на дирекцията в рамките на професионалната си компетентност, като извършва експертна, техническа, инвестиционна, нормативна, аналитична, съвещателна и консултативна дейност.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 800 лв. до 3500 лв.

Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

Минимален професионален опит: 5 година/години

Ранг/Специфично наименование: II младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит - минимум 4 години, придобит в областта на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“.

Предпочитана област, в която е придобито висшето образование: „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, специалности: „Водоснабдяване и канализация“, „Хидромелиоративно строителство“, „Хидротехническо строителство“, „Хидростроителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“.Минимален размер на основната заплата: 800 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 2

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   05 юни 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

-  по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.      

  • Одобрени кандидати
1. Цветелина Радева-Ничева
2. Владимир Благоев
3. Елица Александрова
4. Светлана Димитрова
5. Благовеста Събева
6. Славина Чапкънова
7. Цветелина Петкова
8. Елица Шарланджиева
9. Йордан Йорданов
10. Венцислав Борисов
11. Красимира Ракъджиева
12. Елена Веселинова
13. Зорница Иванова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 26.06.2023 г. /понеделник/ от 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в град София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - А“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 26.06.2023 г. от 11:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в зала „Пресцентър - А“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.

ІІІ. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:
Конкурсната комисия изготвя 3 различни варианта на тест. Всеки вариант на тест включва по 25 затворени въпроса. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от допуснатите кандидати изтегля чрез жребий варианта на тест, който се решава от всички кандидати.
Всеки въпрос има само по един верен отговор, който носи по 0,20 точки.
Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и се допускат до интервю е 3,00 точки, съответстващ на 15 верни отговора.
Максималният резултат от теста е 5,00 точки.
Време за решаване на теста - 50 минути.
Минималният резултат, определен за успешно преминаване на интервюто е 4,00 точки.
Окончателният резултат на всеки кандидат от участието в конкурсната процедура се сформира като сбор от резултатите, получени при решаването на теста и от интервюто, умножени съответно с коефициент 3 за резултата от теста и с коефициент 5 за резултата от интервюто.
Кандидатите, които са получили резултат под 4,00 точки на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.
ІV. Основни информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса:
1. Закон за водите;
2. Закон за устройство на територията;
3. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
4. Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
5. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
6. Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания;
7. Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
8. Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
9. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
10. Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
11. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати до участие в конкурса.
  • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление
    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Резултати от конкурс за държавен експерт 2 бр.