Конкурс за длъжността Експерт по сигурността на ИКТ в Сектор "Информационна сигурност", Отдел "Електронна обработка на информацията", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Начална дата: 08 август 2023
Крайна дата: 18 август 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществява сигурна експлоатация и висококвалифицирана експертна помощ при реализиране на функциите на сектор „Информационна сигурност“ по отношение на сигурността на експлоатираните от ГД ГРАО компютърни системи и на отдел ЕОИ във връзка с програмното развитие, техническото осигуряване и координацията по функционирането на системата ЕСГРАОН и нейното развитие.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 2000 лв. до 3500 лв.

Съгласно същата Наредба в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: II младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискван професионален опит: минимум 4 години в областта на информационното обслужване.

Предпочитана област, по която е придобито висшето образованието: природни науки, математика и информатика, технически науки.



Минимален размер на основната заплата: 2000 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405542
Краен срок за подаване на документи:
   18 август 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

  • Одобрени кандидати
1. Десислав Димов
Допуснатият кандидат трябва да се яви за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 04.09.2023 г. (понеделник) в 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър – B“.
При влизането си в залата кандидата трябва да представи документ за самоличност.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати за решаване на тест.
Информация относно резултата от проведения тест кандидата ще получи лично на 04.09.2023 г. в 11:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър – B“.
Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидата при успешно представяне на теста.

За подготовка за конкурса може да се използват следните информационни източници:
1. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
2. Администриране на Windows 10;
3. Администриране на Windows Server 2008 R2/ 2012;
4. Администриране на Microsoft SQL 2008 R2;
5. Internet information server;
6. Домейн политики по сигурността в Windows;
7. Инсталиране, настройки, обновяване на Firewall;
8. Видове мрежови протоколи - използване, особености;
9. Цифрови сертификати и приложение;
10. Администриране на виртуални машини;
11. ЕСГРАОН – https://www.grao.bg/ и Закон за гражданската регистрация;
12. Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация.
  • Неодобрени кандидати
1. Венцислав Якимов - Представеното копие от диплома за висше образование не удостоверява минималното изискване за длъжността съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията – минимална образователна степен – бакалавър.
  • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление
    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Окончателно класиране