Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“

22 август 2017 | 16:18

Директор: Иван Несторов
INestorov@mrrb.government.bg

Отдел "Благоустройствени дейности"
Началник на отдел:
Силвия Добрева

Отдел "Геозащита"
Началник на отдел:
Боряна Борисова

Функции на дирекцията:
1. Подпомага министъра при:
а) Осъществяване на държавната политика за развитието, управлението и безопасността на общинската пътна инфраструктура;
б) Организира и координира дейността на Помирителната комисия към министерството при разглеждане на възникнали спорове по чл. 10з, ал. 4 от Закона за пътищата;
2. Подпомага министъра при подготовката на предложения за утвърждаване на промени в списъка на общинските пътища по чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата;
3. Осъществява комплекс от дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони на територията на Република България и на абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и за превенция на застрашени или засегнати от тях урбанизирани територии чрез държавните дружества за геозащита;
4. Създава и поддържа регистър на свлачищните райони в страната и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и извършва координация между отделните ведомства за ограничаване на свлачищата на територията на Република България и за предотвратяване на аварии и щети чрез държавните дружества за геозащита;
5. Подпомага министъра при издаване на предварителни съгласия по постъпили искания за строителство по реда на чл. 96, ал. 3 или 4 от Закона за устройство на територията в регистрирани свлачищни райони и подготвя проектите на предварителните съгласия;
6. Планира и координира осъществяването на инвестиционни проекти за геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачища в страната, на абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, финансирани от държавния бюджет и от други финансови източници;
7. Участва в процеса по планиране, техническо и финансово управление на проекти за геозащитни мерки и дейности в качеството й на бенефициент по оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. и на изпълнителен орган по Фонд „Солидарност“ на ЕС и осъществява комуникация и координация с общински администрации и др. по въпроси, свързани с изпълнението на геозащитни мерки и дейности;
8. Участва при изпълнението на решенията на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол от компетенциите на министерството в съответствие с Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г.;
9. Участва при разработването на нормативни актове в обхвата на нейната компетентност;
10. Съдейства на общините за благоустрояване на населените места, както и при подготовката и осъществяването на инвестиционни инфраструктурни проекти, финансирани със средства от държавния бюджет;
11.Създава и поддържа електронна база от данни за съществуващата общинска пътна мрежа и състоянието й;
12. Изготвя отговори и/или становища на запитвания и/или предложения за благоустрояване на населените места, геозащита и промени в списъка на общинските пътища.