Дирекция " Търговски дружества и концесии"

Дирекция " Търговски дружества и концесии"

22 август 2017 | 10:13
Прикачени файлове (1)

Директор: Весела Начева
VNacheva@mrrb.government.bg

Отдел "Концесионна политика"
Началник на отдел: Мария Тодорова

Отдел "Търговски дружества"
Началник на отдел: Валентин Гетов 

Функции на дирекция "Търговски дружества и концесии":
1. Организира дейностите по предоставяне на концесии за строителство върху имоти – държавна собственост, водоснабдителни и канализационни системи, концесии за услуги и/или строителство и на други обекти от обществен интерес – обекти на концесия, предвидени със закон;
2. Подпомага министъра при осъществяване на концесионната политика на министерството в съответствие с действащата нормативна уредба, организира подготвителни действия и внася предложения за предоставяне на държавни концесии за обекти от обществен интерес във всички неуредени от специален закон случаи;
3. Подпомага министъра при изпълнението на правата и задълженията му като представител на държавата – собственик в търговските дружества и в държавните предприятия;
4. Организира изпълнението на възложените задачи по отношение на държавното участие в търговските дружества, като осъществява методическо ръководство по въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние, счетоводната отчетност и данъчното облагане;
5. Организира предварителната подготовка и приемането от работни групи на годишните финансови отчети за съответната календарна година на търговските дружества по заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
6. Осигурява участието на представители на държавата в общите събрания на съдружниците и на акционерите в търговските дружества с над 50 на сто държавно участие;
7. Организира изпълнението на възложените задачи по отношение на придобиването и разпореждането с недвижими имоти, дълготрайни материални и финансови активи на търговските дружества, както и предоставянето на недвижими имоти на ведомства и други държавни структури;
8. Изготвя договорите за управление и контрол на органите на управление и на контрол на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие и извършва мониторинг за изпълнението на правата и задълженията им;
9. Извършва обработка на финансовите отчети на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, изготвя анализ – по тримесечия и годишно, и го предоставя за информация на ръководството на министерството и на Министерството на финансите;
10. Следи, изисква и анализира тримесечни справки за спазването от страна на търговските дружества на нетните им експозиции към банковите институции и изискванията за концентрация на паричните им средства и предоставя информация на Министерството на финансите съгласно действащата нормативна уредба;
11. Изпълнява дейностите и координира процеса по отписване от баланса на търговските дружества – ВиК оператори с над 51 на сто държавно участие, на имущество и активи – публична държавна и/или публична общинска собственост, съгласно Закона за водите;
12. Координира дейността, организира и участва в заседанията на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество и на свързаните с него помощни консултативни органи и работни групи;
13. Поддържа и актуализира регистър на търговските дружества с държавно участие в съответствие с нормативната уредба, както и информация за управителните и контролните органи и ликвидаторите на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие;
14. Съхранява и носи отговорност за цялата документация на сделките по раздържавяването след тяхното приключване, за документите, получени като платежни средства, и на заложните джира и предоставя информация на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, на органите на съда, на прокуратурата и на полицията – по тяхно искане.

  • Прикачени файлове (1)
    Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от лицата по чл.3, т.22 и т.23 от ЗПУКИ
Прикачени файлове (1)