МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите п

16 август 2017 | 17:30

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от - Министерство на енергетиката

Проектът на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност e разработен на основание чл. 44, ал. 9 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Целта на разработения проект на наредба е постигане на съответствие с последните промени в ЗЕЕ. Със законовите изменения се разширява обхватът на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания, като са допуснати и специалисти със средно образование.

Предвидено е подаването на искане за вписване в регистър, както и за промени във вписаните обстоятелства да става по електронен път. Тези услуги на Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще съдействат за намаляване на административната тежест.

С проекта на наредба се допълват и актуализират учебните планове на обучение за повишаване на професионалната квалификация на консултантите по енергийна ефективност. Допълненията са в съответствие с актуалното развитие на европейското законодателство в областта на енергийната ефективност.

Проекът на наредбата може да бъде намерен на интернет страницата на Министерство на енергетиката.