Методика за реда и условията за достъп на общините до средствата за изработване на общи устройствени планове за 2016 г.

Методика за реда и условията за достъп на общините до средствата за изработване на общи устройствени планове з

30 март 2016 | 16:33

Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини.

  • Прикачени файлове (4)
    Ред и условия за достъпа на общините до средствата предвидени в бюджета на МРРБ за 2016 г. за изработване на ОУПО
    Oсигурено финансиране по действащи споразумения от 2015 г.
    Поименен списък на общините за финансиране при изработването на ОУПО
    Декларация за липса или наличие на двойно финансиране при изработване на ОУПО
Прикачени файлове (4)