Заместник-министър Явор Пенчев

Завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Като член на Софийската Адвокатска Колегия, повече от 15 години упражнява адвокатска професия.

Работата му е фокусирана в сферата на търговското и дружествено право, облигационното и административното право и процедури. Има богат опит в процесуалното представителство и търговските преговори.

Притежава задълбочени познания в сферата на строителството и  устройството на територията.

Владее английски и немски език.

Във ведомството ще работи по координацията, наблюдението и контрола на Агенция „Пътна инфраструктура“, ДНСК, АГКК, ГД „ГРАО“, както и на ресорните дирекции, отговарящи за устройство на територията, геозащита и благоустройствени дейности, технически правила и норми, жилищна политика.