Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г.

Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г.

29 март 2023 | 15:59
Прикачени файлове (3)

Цифровизацията на строителния сектор представлява мащабна реформа, която обхваща нормативната уредба, централната и регионалните администрации, сферата на образованието, предприемачите и строителния бизнес, IT сектора.

 

 1. Цифрова реформа на българския строителен сектор

Реформата е възложена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и е част от реформите, предвидени с Националния план за възстановяване и устойчивост - Реформа C10.R5 „Цифрова реформа на българския строителен сектор“ (Реформа C10.R5).

В изпълнение на Реформа C10.R5 „Цифрова реформа на българския строителен сектор“ е разработена Национална стратегия за цифрова трансформация на българския строителния сектор 2030 г. и пътна карта за нейното изпълнение, които са одобрени с Решение № 270 на Министерски съвет от 06.04.2023 г.

Със стратегията са определени две основни стратегически цели:

 • Стратегическа цел 1: Създаване на условия за цифровизация на строителния сектор, със следните специфични стратегически цели:
 • Специфична стратегическа цел 1.1: Създаване на условия за ефективни електронни административни услуги в инвестиционния процес;
 • Специфична стратегическа цел 1.2: Оптимизиране на процеса на проектиране, повишаване на качеството на строителство, опазване на околна среда чрез въвеждане на ниво 2 на СИМ/BIM в инвестиционното проектиране и строителството
 • Стратегическа цел 2: Устойчив и конкурентоспособен строителен сектор, със следните специфични стратегически цели:
 • Специфична стратегическа цел 2.1: Развиване на цифровия капацитет и уменията на човешкия капитал и работната сила в строителния сектор
 • Специфична стратегическа цел 2.2: Развиване на дейности, свързани с иновации в строителния сектор
 • Специфична стратегическа цел 2.3: Осигуряване на информираност и активно участие на строителния сектор в процеса на цифрова трансформация

 

 1. Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Инвестиция С10.I6 подкрепя реформа C10.R5 „Цифрова реформа на българския строителен сектор“ и следва да се разглежда като етап от предложената реформа. Предвижда се IT инфраструктурата, разработена в резултат на инвестиция С10.I6 да се интегрира в IT инфраструктурата на инвестиция С10.I7 „Единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ (инвестиция С10.I7) като по този начин да стане част от единна централна, публична уеб-базирана информационна система, нормативно определена в Закона за устройство на територията.

В резултат от изпълнението на инвестиция С10.I6 ще се осигури IT инфраструктура, с която да се даде възможност за прилагане на най-актуалните инженерни практики за проектиране, представяне и одобряване и на инвестиционни проекти в СИМ среда, вкл. издаване в електронен вид на документите за разрешаване на строителството и за въвеждане в експлоатация на проектираните в СИМ среда строежи. Също така с изпълнението на инвестиция С10.I6 ще се повиши капацитета на участниците в проектирането и строителството за работа в СИМ среда, както и ще се допринесе за създаване на нормативните условия за въвеждане на СИМ при проектиране, одобряване, изпълнение, контрол и експлоатация на строежите, и модернизиране на строителния сектор в съответствие с европейските приоритети и действащите европейски стандарти, без приоритизация на конкретни софтуерни решения и със спазване принципите на отворен код (OPEN BIM).

IT инфраструктурата, изработена в резултат на изпълнението на инвестиция С10.I6, е в пряка зависимост от IT инфраструктурата в резултат на инвестиция С10.I7 от НПВУ. Сами по себе си и двете инвестиции са мащабни и взаимно свързани, чрез които за първи път в Република България ще се създадат нормативни условия и ще се осигури IT инфраструктура за процедирането на устройствените планове в електронен вид, както и електронно подаване на инвестиционни проекти за одобряване от компетентен орган. IT модулът за представяне на инвестиционни проекти в СИМ среда е иновативен модул, който надгражда този по инвестиция С10.I7 и поради това трябва да може да се интегрира успешно в IT инфраструктурата по инвестиция С10.I7. Това предполага синхронизиране на двете инфраструктури още при разработването им.

Инвестиция C10.I6включва следните дейности:

Дейност 1 „Провеждане на специализирани обучения съобразени с общата рамка стандарти за въвеждане на СИМ и европейските добри практики в администрацията“

Дейност 2 „Хардуерно и софтуерно обезпечаване на експерти от общинската, областната и държавната администрация обхванати от Дейност 1“

Дейност 3 „Логистична подкрепа на малките и средни предприятия за прилагане на СИМ“

Дейност 4 „Разработване на национален модел (НМ) за СИМ, законодателство и ръководства за събиране, управление и споделяне на информация, сигурност и контрол на достъпа до информация въз основа на БДС EN ISO 19650 и CEN стандарти“

Дейност 5 „Разработване на 2 бр. учебни програми, свързани със СИМ, които трябва да бъдат въведени в университетските програми“

Дейност 6 „Създаване на софтуерна инфраструктура за работа със СИМ проекти в процеса по одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти и планове, в контекста на инвестиция С10.I7 „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ (Единна информационна система)“

Дейност 7 „Консултиране в областта на строително-информационното моделиране, управление на проекта и изпълнение на дейностите по информация и публичност“

Към настоящия момент е избран консултант в областта на строително-информационното моделиране и управление на проекта, който разработва техническата спецификация за възлагане по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) на изпълнението на една от приоритетните основните дейности на инвестиция C10.I6- Дейност 6.

Изготвени за техническите спецификации за възлагане изпълнението на дейностите по информация и публичност по инвестиция C10.I6 и предстои стартирането на обществените поръчки за възлагането им по реда на ЗОП:

 • Изработване и доставка на рекламни и информационни материали за целите на инвестиция C10.I6;
 • Изпълнение на дейност по информация и публичност за провеждане на информационна кампания и популяризиране на инвестиция C10.I6.
 • Прикачени файлове (3)
    Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор
    Пътна Карта за изпълнение на Националната стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г.
    РМС №270 от 06.04.2023
Прикачени файлове (3)