Отговор от министър Нанков на въпрос от н.п. Васил Антонов, ПГ на БСП за България относно: Предприети действия и наложени административнонаказателни мерки във връзка с установени стойности на нитрати и манган в питейната вода в населени места от област Пл

Отговор от министър Нанков на въпрос от н.п. Васил Антонов, ПГ на БСП за България относно: Предприети действия

01 декември 2017 | 14:39

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОИН АНТОНОВ,

 

Към момента водоснабдителни услуги за с. Лазарово, община Кнежа, област Плевен се предоставят от ,,Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа. В изпълнение на изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели и с цел доставяне на населението на безопасна и чиста питейна вода, Регионалната здравна инспекция – Плевен и операторът „Аспарухов вал” ЕООД провеждат постоянен и периодичен мониторинг с цел осигуряване на системна информация за качеството на подаваната към консуматорите питейна вода. При извършваните периодични проверки на водоизточниците и изпитване на проби от водата в сертифицирана лаборатория на Регионална здравна инспекция - Плевен, не са установени отклонения от нормативните изисквания в питейната вода по показател ,,манган“, което е видно от представените от ВиК оператора протоколи. Ежегодно ,,Аспарухов вал“ ЕООД представя отчет до Общински съвет - гр. Кнежа за работата на дружеството, включително за нивото на показателите на предоставяната ВиК услуга. Тези заседания са публични и се оповестяват във всички местни медии. Аз мога да ви предоставя протоколите и писмата, с които сме били уведомявани от общинското ВиК дружество във връзка с Вашия въпрос.

Във връзка с качеството на питейната вода в град Койнаре, община Червен бряг, област Плевен, Ви уведомявам че, града се  водоснабдява от шахтов кладенец, разположен в близост до селището, в обработваеми земеделски земи с интензивно земеделие, като това е единственият водоизточник за населеното място.

Операторът ,,Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен и Регионалната здравна инспекция, гр. Плевен провеждат съвместен мониторинг на питейната вода, при който е установено, че доставяната вода в града е с отклонение от нормативните изисквания по показател ,,нитрати“ и основната причина за това е неправилното използване на азотни минерални торове, както и неправилната земеделска и животновъдна практика като цяло.

,,ВиК“ ЕООД, гр. Плевен инициира среща с местната власт, на която се взе решение за създаването на комисии с представители на Басейнова дирекция, МОСВ, Министерство на здравеопазването и др. ведомства за ограничаване на използването на синтетични торове при селскостопанската дейност и въвеждането на добри земеделски практики в санитарно-охранителните пояси на водоизточника.

За решаване на този проблем в дългосрочен план е необходимо стриктно спазване на забраните и ограниченията на торене във всички пояси на санитарно-охранителните зони на водоизточниците за питейно водоснабдяване, стимулиране на собствениците на имоти в санитарно-охранителните зони за екологично земеделие, както и съответни санкции, налагани от компетентните институции на нарушителите.

В заключение искам да подчертая, че съгласно Закона за водите и Закона за здравето, компетентен орган в Република България в областта на питейните води е Министерство на здравеопазването и неговите регионални структури, които извършват и периодични мониторнг – 28 регионални здравни инспекции (РЗИ). Единствено РЗИ могат да предприемат административно-наказателни - предписания, актове, наказателни постановления, заповеди за спиране, имуществени санкции и други мерки при установяване на несъответствия в качеството на питейната вода.