Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Филип Попов, Цветан Топчиев, ПГ на БСП за България, относно: Неотложен ремонт на международен път ІІ-14 „Видин – Кула – Връшка чука“, участък Бяла Рада – Войница

Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Филип Попов, Цветан Топчиев, ПГ на БСП за България, отно

01 декември 2017 | 14:32

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОПЧИЕВ,

Както Вие сам споменахме, от датата на подписване на договора текат 110 дни за ремонтиране и укрепване на свлачището.

На 12 май тази година АПИ стартира тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи за възстановяване на участъка Бяла Рада – Войница  на път ІІ-14 „Видин – Кула – Връшка чука – граница Република Сърбия“. Към 19.05.2017 г., когато Вие отправихте въпрос си във връзка с този обект, обществената поръчка беше на етап приемане на тръжни документи, като срокът за подаване на офертите беше 19 юни 2017 г. В този срок  в деловодството на АПИ са депозирани 12 оферти за избор на изпълнител на строително-монтажни работи. На 20 септември 2017 г. е изготвен Протокол № 1 от работата на комисията, назначена от Възложителя, за подбор, разглеждане и оценка на офертите в процедурата. Констатирани са несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя към участниците в процедурата, на които е даден срок за представяне на нов формуляр „Единен европейски документ за обществени поръчки“ и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация по отношение на констатираните несъответствия или липси. Към настоящия момент комисията проверява допълнително представените от участниците документи и разглежда техническото предложение на всеки един от тях.

Продължава работата на комисията, назначена от Възложителя, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита. На 21 септември 2017 г. бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници. След извършена проверка на документацията, комисията изиска представяне на подробни писмени обосновки за начина на образуване на ценово предложение от допуснатите участници, за които е установено наличие на предложение с повече от 20% по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите допуснати участници. На този етап комисията проверява подробните писмени обосновки за начина на образуване на ценово предложение на допуснатите участници.

За обекта има готов Технически проект и сключен договор с изпълнител за упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията и действащите подзаконови нормативни актове.

Има осигурено финансиране по ОПОС, с европейски средства ще се реализира проектът, с национално съфинансиране. Ще се спази срокът от 110 дни. Нека комисията в законоустановените срокове да приключи своята работа. Да подпишем д-р с избрания изпълнител. Може да имаме и жалби след приключване работата на Комисията. Които не зависят от волята на възложителя. Ще преминат всички процедури и се надяваме в зимния сезон да приключим с тръжната процедура, за д аможе през 2018 г. не само да стартираме, а и да приключим с укрепване свлачището на пътя, спазвайки 110-те календарни дни за работата на строителя.