Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Стефан Бурджев, относно път ІІІ-306 Луковит - Червен Бряг - Чомаковци - Кнежа, участък Червен бряг - Чомаковци

Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Стефан Бурджев, относно път ІІІ-306 Луковит - Червен Бря

01 декември 2017 | 15:09

УВАЖАЕМA ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРДЖЕВ,

С цел подобряване достъпността и осигуряване на безопасно и комфортно пътуване по Път III-306 Луковит-Червен бряг-Чомаковци-Кнежа, Агенция „Пътна инфраструктура“ включи участъка от път ІІI-306 Червен бряг - Чомаковци с обща дължина 9.492 км в списъка с отсечки, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“. Като важна предпоставка за включването на път III-306 в програмата, бе отчетен икономическият потенциал на региона, като земеделски и промишлен, и възможностите за развитие чрез повишена мобилност и достъп до пазари.
Републиканският път и мостът над река Искър са част от обект Лот 17 по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“.
За проекта е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на оперативната програма на стойност 9 810 760.56 лв. с ДДС. В момента се провеждат обществени поръчки за избор на изпълнители на строителство и строителен надзор, като понастоящем комисията разглежда ценовите обосновки на участниците в процедурата. На финалната права по провеждане на обществената поръчка сме.
Очаква се до края на месец декември обществените поръчки да приключат с избор на изпълнители. При липса на обжалване на решенията на възложителя и след подписване на договори с изпълнителите, строително-монтажните дейности могат да започнат през 2018 г.
Най-важното е, че имаме осигурен финансов ресурс.
Рехабилитацията включва: доставка и монтаж на нови ограничителни системи, маркировка с висока нощна видимост при влажна настилка, ще бъдат монтирани и нови пътни знаци и табели. Ще се изгради нова пътна конструкция за категории МПС над 10 т. В град Червен бряг се предвижда съществуващата паважна настилка да бъде премахната. За подобряване на отводняването ще се изградят нови облицовани окопи почти по цялата дължина между населените места, ще се направят 2 броя тръбни водостоци и ще се монтират нови бетонови бордюри.
Предвижда се да се положат два пласта асфалтобетон – биндер за профилиране и изравняване с променлива дебелина и износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина 4 см, тип А с полимермодифициран битум.
Старият стоманен мост над река Искър ще бъде заменен с нов стоманено-бетонен с габарит – пътно платно 8 м, десен тротоар с широчина 3.25 м и ляв тротоар с широчина 2 м. За обекта има получени съгласувателни становища от експлоатационните дружества и други държавни институции, както и от съответните общини, през които преминава пътният участък. 2018 г. ще реализираме и този обект в Плевенска област.
Благодаря Ви.