Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Светла Бъчварова, Николай Пенев ПГ „БСП за България“, относно Изпълнение на програмата на правителството за периода 2017-2021 г.

Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Светла Бъчварова, Николай Пенев ПГ „БСП за България“, от

01 декември 2017 | 14:48

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЪЧВАРОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЕВ,

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството разработи Целенасочена инвестиционна програма, която е фокусирана в подкрепа развитието на най-изостаналия в социално-икономическото си развитие Северозападен район и върху географски необлагодетелствани територии Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони (ЦИП), които обхващат 54,5 % от територията на страната и почти 30% от населението й. Основната й цел е намаляване диспропорциите в развитието между отделните региони и в самите тях. Стратегическите цели и съответните приоритети и мерки ще бъдат реализирани чрез конкретни действия или проекти ориентирани към съживяване на икономиката чрез инвестиции в индустриалните зони, бизнес инфраструктура, общински пазари и тържища, както и рехабилитация на техническа и туристическа инфраструктура. Програмата си поставя като цел също така и преодоляването на проблема с човешките ресурси в по-дългосрочен план, като залага пакет от мерки, които са насочени към насърчаване на заетостта в районите и повишаването качеството на човешките ресурси чрез обучения по търсени професии на местните трудови пазари, както и към предоставяне на стипендии на млади хора – студенти и ученици в професионални училища, срещу ангажимент да работят в изоставащите райони за определен период от време. Една косвена мярка, която не касае финансов ресурс. Предвижда се за Северозападна България да се финансират таксите за посещение на предучилищна детска градина на деца от уязвимите групи, както и допълнително възнаграждение на учителите, работещи в СЗР.

Проектът на Целенасочена инвестиционна програма е преминал процедура по съгласуване по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация през м. ноември 2016 г., но не е получено становище и е одобрена финансова обосновка на програмата от страна на Министерство на финансите.

Финансовата рамка на програмата е разработена за периода 2017-2025 г. За цялостното й изпълнение е необходимо да се осигурят допълнителни средства по бюджета на МРРБ общо в размер на 1, 295 млрд. лв., съобразно възможностите на държавния бюджет за съответната година.

При актуализирането на бюджетната прогноза на МРРБ е направено предложение да се включат финансови средства за изпълнението на заложените мерки и дейности по програмата в размер  на 310 800 000 лв.  за 2018 г. и 146 658 000 лв. за 2019 г.

Използвам случая да подчертая, че ако тази програма  бъде обезпечена  финансово, ще е наистина сериозен инструмент за тласък в развитието на посочените райони и съответно за задържане на населението в тях.