Проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им

Проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им

28 юли 2017 | 14:23

В проекта на Наредбата са разгледани основните критерии, на които следва да отговарят ВиК операторите по отношение на ефективността на приходите,  внедряване на система за управление на качеството, необходимата техника за извършване на дейността им. С наредбата се цели уеднаквяване на правилата, при които ВиК операторите предоставят услугите и повишаване на качеството им. С регламентиране на изисквания за повишаване на квалификацията на работещите във ВиК дружествата се цели и оптимизиране дейностите при предоставяне на услугите по доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води. В наредбата са конкретизирани минималните професионални и квалификационни изисквания към управленския, техническия и стопанско-административния персонал и изисквания за повишаване на квалификацията на служителите във ВиК дружествата, както и условията и редът за провеждане на обучението им, с оглед на повишаване на качеството на предоставените ВиК услуги на потребителите. 

  • Прикачени файлове (5)
    Наредба за изискванията и критериите към ВиК операторите
    Проект на ПМС
    Становище на дирекция Модернизация на администрацията
    Доклад към наредба
    Предварителна оценка
Прикачени файлове (5)