Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнени

31 юли 2020 | 16:59

Основните причини, които налагат извършване на промени в действащата Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г., са в резултат на променените обществено-икономически отношения.

Голяма част от терените, предвидени за детски заведения, вече са усвоени. Не са редки случаите, в които части от терените са реституирани и вече застроени. Останалите все още свободни терени, особено в бързоразвиващите в момента територии, са с ограничена площ. Предвидените в наредбата разстояния на сградите за детски заведения от уличната линия и съседните имоти в общия случай налагат недостатъчно пълноценно използване на терените, в които могат да се изградят детски ясли и градини, както и не се отчитат случаите на терени с неправилна форма.

Съгласно действащите изисквания детските заведения могат да се изграждат само като самостоятелни сгради в обособени за целта поземлени имоти. В същото време към момента съществуват голям брой т.нар. филиали, разположени в части от сгради, в които се извършва пълноценно отглеждане и обучение на деца. С оглед намаляване на недостига на места в детските ясли и градини се предлага да отпадне това изискване за детските заведения, независимо от собствеността им.

Проектът на наредба е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Портала за обществени консултации на 02.06.2020 г. със срок до 16.06.2020 г. По проекта са постъпили множество предложения и становища, което е наложило неговата преработка и повторното му публикуване за обществена консултация.

  • Прикачени файлове (3)
    Проект на наредба
    Мотиви
    Справка за отразяване на становища от първите консултации по проекта
Прикачени файлове (3)