Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г., изм. и доп., бр. 4 от 2014 г., бр. 2 от 2015 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 22 о

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Един

29 януари 2018 | 13:46
  • Прикачени файлове (3)
    Проект
    Мотиви
    Справка за отразяване на предложенията и становищата
Прикачени файлове (3)