Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и

05 януари 2018 | 20:39

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

(обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и бр. 89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.).

 

Няма постъпили предложения

  • Прикачени файлове (2)
    Мотиви
    Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г.
Прикачени файлове (2)