Проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

Проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища и

14 ноември 2018 | 17:20

С проекта на постановление се предлага приемането на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата, както и отмяна на  Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата (ЗП). Предложеният проект на постановление на Министерския съвет е  с цел привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със Закона за пътищата. Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 6 от ЗП условията и редът за събиране на таксите по ал. 4 и 5 от чл. 10 от ЗП се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Промените в Закона за пътищата (Обн., ДВ, бр. 80 от 2018г.) налагат обществените отношения, регламентирани в Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата, приета с Постановление  № 291 на Министерския съвет от 2016 г., която към момента  регулира както таксите по чл. 10, ал. 4 и 5 от Закона за пътищата за специално ползване на републиканските пътища и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища, така и таксите по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата за преминаване по платената пътна мрежа, да бъдат преразгледани съгласно новата нормативна уредба.

С предложения проект на наредба се регламентират обществените отношения, свързани с условията и реда за събиране на такси за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата - мостове, тунели и/или планински проходи, посочени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в „Държавен вестник“ и такси за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях по чл. 10, ал. 5 от ЗП.

  • Прикачени файлове (6)
    Проект на Наредба по чл. 10 ал. 6 ЗП
    ПМС за приемане на Наредба по чл. 10 ал. 6
    Доклад на министър Наредба по чл. 10, ал. 6 от ЗП
    ЧПОВ ПМС-приемане-Наредба-10-6-ЗП
    Становище на д. Модернизация на администрацията
    Справка за отразяване на предложенията и становищата
Прикачени файлове (6)