Проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията

01 февруари 2018 | 17:27

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г. (Обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.)

           

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г. е във връзка с оптимизиране на структурата и увеличаване на числеността на АГКК.

Числеността на АГКК се увеличава с 26 щатни бройки, като 20 от тях са за сметка на намаляване на щатната численост на Дирекцията за национален и строителен контрол, поради преструктуриране на регионалните ѝ структури, а 6 бройки се прехвърлят от Държавната агенция „Електронно управление“. Ресурсното обезпечаване и преструктуриране на дирекциите в АГКК е с цел: повишаване на ефективността при административното обслужване на физическите и юридически лица; подобряване на управлението и оптимизиране на структурата, изпълняваща кадастралните дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и дейностите в област­та на геодезията и картографията съгласно Закона за геодезията и картографията.

  • Прикачени файлове (6)
    Проект на постановление на Министерски съвет УП на АГКК
    Доклад
    Становище МС
    Оценка на въздействието
    Таблица - становища
    Таблица - становища - ведомства
Прикачени файлове (6)