Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 20

28 август 2019 | 13:59
Прикачени файлове (6)

(обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 9 от 2019 г.)

С проектa на постановление на Министерския съвет се предлага Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да бъде определена за обект със стратегическо значение, чрез включването ѝ в „Списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност" - Приложение към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Основна задача на АГКК е създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри, в цифров вид, за територията на цялата страна, поддържането им в актуално състояние и осигуряване на основни кадастрални данни за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда, при реализиране на сделки с недвижими имоти и други дейности.

Всички дейности по създаването и поддържането на кадастралната карта  и кадастралните регистри в актуално състояние, предоставянето на кадастрални услуги и кадастрални данни на потребителите, са изцяло зависими от функционирането на информационните системи на кадастъра - Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър и Кадастрално - административната информационна система, които трябва да отговарят на съвременните изисквания, на ГИС системите за предоставяне на данни и електронни услуги, както и на промените в нормативната уредба. Чрез двете информационни системи, АГКК изпълнява и задълженията си по внедряване на електронното управление, предоставяне на електронни услуги и създаване на предпоставки за автоматизиран междурегистров обмен.

АГКК е предприела необходимите действия за надграждане на информационните системи с необходимите функционалности, които да осигурят тяхното безпрепятствено функциониране, като е открила процедура за възлагане на обществена поръчка за надграждане на информационните системи, приключването на която се препятства, поради многократни обжалвания, както пред Комисията за защита на конкуренцията, така и по съдебен ред. 

Дейността по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, поддържането им в актуално състояние и предоставянето на кадастрални услуги и данни е дейност с пряко значение за националната сигурност на страната. 

Предотвратяването на негативните последици за АГКК и за потребителите на кадастрални услуги, произтичащи от липсата на информационни системи на кадастъра със съответните функционалности може да се осъществи чрез включване на агенцията в единния списък - Приложение към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

  • Прикачени файлове (6)
    Оценка на въздействието
    ПМС
    Доклад
    Становище
    Справка за отразяване на предложенията и становищата
    Справка-междуведомствено съгласуване
Прикачени файлове (6)